Artikelen

Ds. H. Hofman (1902-1975) over de kennis van de Heere Jezus Christus

Ds. H. Hofman (1902-1975) over de kennis van de Heere Jezus Christus

Als het nog nooit gebeurd is, dat er in de ellende van uw zonde uw ogen geo­pend zijn voor de Schoonste aller men­senkinderen, och bedel erom. Dan zult gij zien dat de eerste aanblik die gij van Christus krijgt zo zal zijn, dat gij de vonken van eeuwi­ge, goddelijke liefde uit Zijn Midde­laarshart ziet spatten. [...]

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

John Duncan is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Vanwege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend gewor-den als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 tot [...]

Hoe wordt onze volksvertegenwoordiging samengesteld? Gebed en een stem uitbrengen die Bijbels verantwoord is

Hoe wordt onze volksvertegenwoordiging samengesteld? Gebed en een stem uitbrengen die Bijbels verantwoord is

Aanstaande woensdag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, terwijl vanaf vandaag bepaalde kwetsbare groepen al hun stem kunnen uitbrengen. In het licht van de Bijbel is gebed voor de overheid belangijker dan stemmen. Het feit dat gebed belangrijker is, maakt stemmen niet onbelangrijk. Het is niet onbelangrijk hoe onze volksvertegenwoordiging is samengesteld. Met het [...]

The Glory of the LORD in the prophecies of Ezekiel

The Glory of the LORD in the prophecies of Ezekiel

Glory (kābôd) is one of the characteristics of YHWH in the Old Testament. Usually the Hebrew word kābôd is used here. Especially in Ezekiel, the least well know of the great prophets, the glory or kābôd of YHWH has an important place. In March 2010 I defended a PhD dissertation on the subject of the glory [...]

Een onwaarschijnlijke bekering.

Een onwaarschijnlijke bekering.

De stichtende waarde van bekeringsgeschiedenissen De eeuwen door zijn er autobiografische bekerings­geschie­denissen ge­schre­ven. De bekendste is wel de Belijdenissen van de kerkvader Augustinus. Ik weet dat de Belijdenissen méér is dan een bekerings-geschiedenis, maar dat neemt niet weg dat het toch ook een bekerings­geschiedenis is. Ik denk ook aan Genade overvloeiende voor de voornaamste der [...]

Hermanus Hofman (1902-1975): een wegwijzer naar Sion

Hermanus Hofman (1902-1975): een wegwijzer naar Sion

Inleiding Wanneer wij aandacht vragen voor de kerkgeschiedenis en figuren uit de kerkgeschiedenis kunnen wij dat op meer dan één manier doen. Van de farizeeërs lezen wij dat zij de graven van de profeten opbouwden, zonder zich te realiseren dat zij kinderen waren van hen die de profeten hadden gedood. Wij kunnen Godsmannen uit het [...]

Een theologie van het evangelie naar Markus

Een theologie van het evangelie naar Markus

In de door Zondervan onder redactie van Andreas J. Köstenberger uitgegeven serie Biblical Theology of the New Testament verscheen een zeer uitgebreid deel over het Evangelie naar Markus van de hand van David E. Garland, hoogleraar ‘Christian Scriptures’ aan het George W. Truett Theological Seminary; een seminarie dat deel uitmaakt van Baylor University.  A Theology [...]

Over het doel en het onderscheid van wet en evangelie. Hoe de boodschap van de vergeving van zonden betekenis krijgt in ons leven

Over het doel en het onderscheid van wet en evangelie. Hoe de boodschap van de vergeving van zonden betekenis krijgt in ons leven

De boodschap van de vergeving van zonden kan alleen maar echt functioneren in het licht van de tweeslag van wet en evangelie. Niet wij maken uit wat zonde is naar God. Gods wet is de maatstaf van goed en kwaad. Sinds de zondeval is het eerste doel van de wet ons kennis van zonde te [...]

De persoon, de gaven en de vrucht van de Heilige Geest

De persoon, de gaven en de vrucht van de Heilige Geest

Inleiding Sinds de vorige eeuw is er wereldwijd binnen de christelijke kerk sprake een bijzondere aandacht voor de gaven van de Heilige Geest en wel in het bijzonder voor de buitengewone gaven van profetie, tongentaal en genezing. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden de pinkstergemeenten. De tweede helft van de twintigste eeuw verwierf [...]

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Deze vraag wordt heel verschillend beantwoord. Wat we er verder meer over zeggen, dit is wel het belangrijkste: waar het Brood des levens in de prediking wordt uitgedeeld. Dat brengt mij een vrouw die ik in mijn eerste gemeente leerde kennen in herinnering. Zij heette Geertje van de Kamp en kwam van de plaatselijke Gereformeerde [...]