Artikelen

De receptie van Karl Barth in Nederland

De receptie van Karl Barth in Nederland

De betekenis en invloed van Barth Karl Barth (1886-1968) is een van de meest invloedrijke, zo niet de invloedrijkste, theoloog van de twintigste eeuw geweest. Hij heeft niet alleen wereldwijd op het protestantisme invloed gehad, maar ook op de rooms-katholieke kerk. Verschillende leidinggevende theologen van Vaticanum II wisten zich schatplichtig aan Barth. In de documenten [...]

Op weg naar de bruiloft van het Lam

Op weg  naar de bruiloft van het Lam

“Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij”. (Hooglied 2 vers 4) Het boek Hooglied is een parel onder de Bijbelboeken. Salomo schreef het naar aanleiding van zijn huwelijk met de dochter van Farao. Hooglied is eigenlijk een verzameling van brui­lofts­lie­deren. Welis-waar was het huwelijk tussen Salomo en de [...]

Een veelzijdige inleiding op het Oude Testament

Een veelzijdige inleiding op het Oude Testament

Richard S. Hess die als hoogleraar Oude Testament en Semitische talen verbonden is aan Denver Seminary, schreef al weer enkele jaren geleden een uitvoerige inleiding op het Oude Testament. De bespreking van elk Bijbelboek begint een rubriek waarin de naam, tekst en structuur wordt besproken. Vervolgens wordt aan de orde gesteld hoe het bewuste Bijbelboek [...]

IsraëI, de Kerk en het Midden-Oosten

IsraëI, de Kerk en het Midden-Oosten

Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de staat Israël kwam onder redactie van Darrell L. Bock en Mitch Glaser een bundel uit op de plaats van Israël als het Joodse volk in Gods bedoelingen. Bock is als senior research professor Nieuwe Testament aan Dalles Theological Seminary verbonden. Glaser is een Joodse gelovige en is [...]

De voorrede van een preek van H. Hofman, evangeliedienaar te Schiedam, over Jes. 11:1-2

De voorrede van een preek van H. Hofman, evangeliedienaar te Schiedam,  over Jes. 11:1-2

Mijne vrienden, wij zongen zo even uit die bekende 89e Psalm, waar ook dit woord in voor komt: Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. Als de Psalmdichter zegt: Wie is er, dan geeft hij daarmee te kennen dat wij allen [...]

Bij mijn zevenenzestigste verjaardag

Bij mijn zevenenzestigste verjaardag

Gisteren mocht ik mijn zevenenzestigste verjaardag gedenken. Meerderen wensten mij in dat verband God zegen toe en ik wil allen die dat geldt, hartelijk bedanken. Wij worden allen als kinderen des toorns geboren, maar in Gods goedheid mocht ik opgroeien in een christelijk gezin en mocht ik in de gemeente waar men ouders kerkten het [...]

Een boek dat iedere predikant of aanstaande predikant zou moeten lezen

Een boek dat iedere predikant of aanstaande predikant zou moeten lezen

De synode van Westminster is vooral bekend door het belijdenisgeschrift dat daar werd opgesteld, namelijk The Westminster Confession of Faith. Aan deze belijdenis waren een tweetal catechismi gekoppeld: The Larger Catechism en The Shorter Catechism. Met name de laatste is heel bekend geworden. In Schotland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten hebben velen als kind reeds [...]

Het Woord in geding. Een belangrijke publicatie over de uitleg van de Bijbel

Het Woord in geding. Een belangrijke publicatie over de uitleg van de Bijbel

De verschuivingen binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Decennia lang viel buitenstaanders een aantal zaken bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt op. Dat was dat men onverkort vasthield aan het gezag van de Schrift en de gereformeerde belijdenis zonder reserve aanvaardde, maar ook het feit dat zij weinig ernst leken te maken met de noties van tweeërlei [...]

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Voor een christen en zeker een protestants christen is het gezag van de Schrift een aangelegen punt. Elke klassieke en orthodoxe christen tot welke stroming hij ook binnen de wereldkerk be­hoort, aanvaard de Bijbel als het Woord van God. Een protestant stelt daarbij heel nadruk­ke­lijk dat de Schrift haar gezag niet aan dat van de [...]