Geloofskracht. De verklaring van de kerkenraad van de Martinikerk in Bremen

Nadat de wereldlijke rechter ds. Olaf Latzel een boete van ruim 8000 euro heeft opgelegd, heeft de Evangelische Kirche  hem met onmiddellijke ingang het verrichten van elke vorm van ambtswerk ver-boden. Heel duidelijk is dat er sprake is van een strijd der geesten. De zaak waar het om gaat is of openlijk betuigd mag worden dat seksualiteit alleen thuishoort binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw. Hier zijn alle christelijke belijdenissen duidelijk. De Schrift en de belijdenissen van de christelijke kerk in al haar vormen maken ons duidelijk dat wie hier luistert naar de stem van de levende God zijn of haar zaligheid op het spel.

Hier is de kerk tot belijden verplicht, wat de prijs ook is. Dat geldt de prediking, de catechese, het huis-bezoek en zeker het academisch onderricht in de Godgeleerdheid. Hoe belangrijk is het dat aanstaande dienaren van het Woord door het onderwijs dat zij ontvangen, toegerust worden om een belijder van Christus te zijn. Juist waar de tijdsgeest botst met de boodschap van het Evangelie. Predikanten moeten voor hun gemeenteleden in belijden een voorbeeld zijn. Docenten voor hun leerlingen en studenten en wel heel in het bijzonder zij die onderwijs geven in de Godgeleerdheid.

Paulus sprak én in het openbaar én in de huizen over de bekering tot God en het geloof in Christus. Hij deed het niet alleen in samenkomsten van de christelijke gemeente, maar ook in de synagogen. Op de markt en in het midden van de Areopagus, de stadsraad van Athene. Hij betuigde het ook voor konin-gen en stadhouders. Met Felix sprak hij over rechtvaardigheid matigheid en het toekomende oordeel.

Dat is nog altijd nodig. Of wij werkelijk een christen zijn, blijkt of we bereid zijn te belijden als het met lijden gepaard kan gaan. Wie zwijgt of zo spreekt dat zijn woorden voor tweeërlei uitleg vatbaar, ver-loochent onze Heere Jezus Christus en geef aan Hem niet te kennen. Moge de Heere ons vrijmoedig-heid geven Zijn Naam te belijden.

Laten wij, als wij daarin gefaald hebben, met Petrus bitter leren wenen over onze verloochening van de enige en volkomen Zaligmaker Jezus Christus. Immers dat is de enige weg terug. Wie die weg na verloochening van Christus niet inslaat, laat zien dat hij nooit een werkelijke volgeling van de Heere Jezus Christus is geweest, maar dat hij Hem slechts met de lippen als Heere heeft beleden. Laten wij elkaar aansporen dat er in niemand van ons een boos en ongelovig hart zou zijn om van de levende God af te wijken.

In naam van de kerkenraad van de Martini-gemeente werd zondag  20 december jl. een indrukwek-kende verklaring voorgelezen. Hierbij de link naar deze verklaring:

Laten we ds. Latzel en de Martini-gemeente in onze gebeden gedenken. Mijn bede is dat zij zich getroost mogen weten door de woorden van onze Heere Jezus Christus: ‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.’ (Mat. 5:11-12).

Luther, de grote hervormer, heeft betuigd dat zijn geweten gevangen was in het Woord van God. Hij wist dat Gods Woord stand houdt in eeuwigheid en wie het Woord van God als gids kent, nooit beschaamd komt. Moge de Heere Zijn kerk in Duitsland maar ook in Nederland met Zijn heil bezoe-ken.

De Heere geve ons verootmoediging, bekering, wijsheid en ootmoed. Welgelukzalig is de mens die het verwacht van de HEERE, de God Abraham, Izak en Jacob, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige  Geest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s