John Newton en de betekenis van vriendschappen

John Newton en de betekenis van vriendschappen

Geestelijke en maatschappelijke noden zowel binnen als buiten zijn gemeente kunnen een predikant neerdrukken. Vooral omdat hij merkt dat hij aan die noden en zorgen niet de aandacht kan geven die hij zou willen geven. De Amerikaanse predikant Michael Morgan heeft vanuit deze optiek het leven van de achttiende-eeuwse predikant John Newton beschreven waarbij hij [...]

R.B. Kuyper over liefdeloosheid

R.B. Kuiper is een twintigste-eeuwse Amerikaanse theoloog. Zijn voor­ge­slacht - dat blijkt wel uit zijn naam - was van Nederlandse afkomst. Jaren lang was hij hoogleraar aan Westminster Theo­logical Seminary te Philadelphia. Mijn goede vriend wijlen ds. Gerald Hamstra heeft nog les van hem gehad Van R.B. Kui­per las ik eens de vol­gende uitspraak: "Het [...]

De receptie van Karl Barth in Nederland

De receptie van Karl Barth in Nederland

De betekenis en invloed van Barth Karl Barth (1886-1968) is een van de meest invloedrijke, zo niet de invloedrijkste, theoloog van de twintigste eeuw geweest. Hij heeft niet alleen wereldwijd op het protestantisme invloed gehad, maar ook op de rooms-katholieke kerk. Verschillende leidinggevende theologen van Vaticanum II wisten zich schatplichtig aan Barth. In de documenten [...]

Bij mijn zevenenzestigste verjaardag

Bij mijn zevenenzestigste verjaardag

Gisteren mocht ik mijn zevenenzestigste verjaardag gedenken. Meerderen wensten mij in dat verband God zegen toe en ik wil allen die dat geldt, hartelijk bedanken. Wij worden allen als kinderen des toorns geboren, maar in Gods goedheid mocht ik opgroeien in een christelijk gezin en mocht ik in de gemeente waar men ouders kerkten het [...]

Een boek dat iedere predikant of aanstaande predikant zou moeten lezen

Een boek dat iedere predikant of aanstaande predikant zou moeten lezen

De synode van Westminster is vooral bekend door het belijdenisgeschrift dat daar werd opgesteld, namelijk The Westminster Confession of Faith. Aan deze belijdenis waren een tweetal catechismi gekoppeld: The Larger Catechism en The Shorter Catechism. Met name de laatste is heel bekend geworden. In Schotland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten hebben velen als kind reeds [...]

Het Woord in geding. Een belangrijke publicatie over de uitleg van de Bijbel

Het Woord in geding. Een belangrijke publicatie over de uitleg van de Bijbel

De verschuivingen binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Decennia lang viel buitenstaanders een aantal zaken bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt op. Dat was dat men onverkort vasthield aan het gezag van de Schrift en de gereformeerde belijdenis zonder reserve aanvaardde, maar ook het feit dat zij weinig ernst leken te maken met de noties van tweeërlei [...]

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Voor een christen en zeker een protestants christen is het gezag van de Schrift een aangelegen punt. Elke klassieke en orthodoxe christen tot welke stroming hij ook binnen de wereldkerk be­hoort, aanvaard de Bijbel als het Woord van God. Een protestant stelt daarbij heel nadruk­ke­lijk dat de Schrift haar gezag niet aan dat van de [...]

Godsvrucht en wetenschap. Terugblik op de afgelopen maanden

Cursus ‘Kernthema’s uit de geloofsleer’ Aan de cursus kernthema’s over de geloofsleer deden 32 personen mee. Het aantal lag iets boven het gebruikelijke maximum van 25, omdat 12 personen in het kader van de opleiding tot evangelist die de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt meededen. Twee morgens werden aan de Godsleer gewijd, twee aan de persoon [...]

Een boek over Jezus. Hoe wordt academische theologie bedreven?

Een boek over Jezus. Hoe wordt academische theologie bedreven?

Een boek over Jezus Henk Bakker, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de leerstoel Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme, schreef een boek over Jezus. In zijn boek maakt hij met behulp van de inzichten uit de laatste decennia van de nieuwtestamentische wetenschap een recon-structie van Jezus’ leven. Bij Bakker hebben de vroege [...]

Biddag

Biddag

Als kerken van Nederland houden we elk jaar in het voorjaar een nationale biddag. Wat moet dat voor een dag zijn? Als wij  een biddag hou­den, zonder dat het element van ver­ootmoe­di­ging naar voren wordt gebracht, is er iets grondig mis. Er kan geen Gode wel­behage­lijk gebed zijn zonder veroot-moediging. "Hij ge­neest de gebrokenen van [...]