Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

De stichting Godsvrucht en wetenschap biedt de tweede helft van dit seizoen nog een drietal cursussen aan. Vanaf eind januari tot begin maart worden door dr. P. de Vries op een achttal zaterdagmorgens een aantal kernthema’s van het christelijke geloof behandeld. Deze cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente. Keizersmantel 1, [...]

De eenheid van de kerk

De eenheid van de kerk

Verdeeldheid en eenheid Kerkelijke verdeeldheid is een van de zaken die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de kerk. Dat geldt naar de wereld toe en naar de aankomende generatie binnen de kerk. Nu moeten wij als wij naar wegen zoeken voor meer kerkelijke eenheid en als wij beseffen dat verootmoediging en bekering nodig is, [...]

Niet alleen een gelukkig nieuwjaar maar bovenal een gelukkige eeuwigheid

Ik wens de lezers van deze weblog van harte Gods zegen toe in het nieuwe jaar. Ik denk in dit verband aan een uitspraak van de Schotse theoloog John Duncan. Die zei eens: 'Ik wens u niet zozeer een gelukkig nieuw jaar als wel een gelukkige eeuwigheid toe.' Duncan wist dat de eeuwigheid voor ons [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een tweetal vragen aan Hoek Het zal duidelijk zijn dat ik in wat ik tot dusver van Een stem uit de hemel weergaf, het boek met veel instemming las. Dat neemt niet weg dat ik bij de bijdrage van Hoek een tweetal vragen heb waarbij de tweede ingrijpender is dan de eerste. Mijn eerste vraag [...]

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Aan het einde van januari start er weer een cursus van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ en wel ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’. In deze cursus worden, zoals de titel van de cursus aangeeft, belangrijke thema’s uit de geloofsleer behandeld. Dat gebeurt mede in het kader van de geschiedenis van de theologie. Allereerst wordt aandacht [...]

Is de Bijbel echt het gezicht van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Is de Bijbel echt het gezicht  van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Wanneer mensen buiten de kerk bezwaar maken tegen het christelijke geloof, komen vaak twee zaken naar voren. Het eerste is dat de kerk belijdt dat er buiten Christus geen behoud is en het tweede betreft het getuigenis over huwelijk en seksualiteit. Deze bezwaren leven ook binnen de kerk zelf. Getuigt het niet van hoogmoed, zo [...]

Het gezag van de Schrift en de vrouw in het ambt

Het gezag van de Schrift en de vrouw in het ambt

Inleiding In de vorige eeuw begonnen meerdere kerken de ambten voor vrouwen open te stellen. In Neder­land gingen de Doopsgezinde Broederschap en Remonstrantse Broederschap voorop. Beide kerken kunnen als vrijzinnig worden gekenmerkt. De Bijbel wordt niet als Gods Woord erkend, maar als bron van religieuze inspiratie. In 1931 volgde de Evangelisch Lutherse Kerk. Men meende [...]

Hoe zien wij de toekomst?

Hoe zien wij de toekomst?

Wat zegt de Bijbel over de toekomst? Wie over de Bijbelse toekomstverwachting spreekt, moet inzetten bij de moederbelofte: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen’ (Gen. 3:15). Hier wordt de [...]

Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]

Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]