De overeenkomst tussen de Nashville Statement en de leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

De overeenkomst tussen de Nashville Statement en de leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

In de pers en op de sociale media is als het ware een tsunami uitgebroken naar aanleiding van het onder de aandacht brengen van de Nashville Statement. Al aan het begin van het initiatief is mij vraag gesteld: wat doen wij als ook rooms-katholieke geestelijken en opinieleiders willen ondertekenen. Mijn antwoord was, zij die het [...]

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Voor wie het Nieuwe Testament leest zoals het zich aandient en de historische betrouw­baarheid van wat daarin wordt meegedeeld aanvaard, behoeft het geen betoog dat Jezus van Nazareth daarin wordt getekend als de Zoon van God Die mens werd, God geopen­baard in het vlees. In het bijzonder vanaf de negentiende eeuw werden bij het nieuw­testamentische [...]

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Thomas Halyburton was een Schotse godgeleerde die leefde van 1664 tot 1712. Hij heeft meerdere geschriften nagelaten; onder andere een autobiografie waarin hij vertelt hoe de Heere hem trok uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Met het lezen van zogenaamde bekerings­geschiedenissen moeten wij naar mijn overtuiging een zekere voorzichtigheid betrachten. Als wij willen weten [...]

Rosaria Champagne Butterfield and the Nashville Statement

Rosaria Champagne  Butterfield and the Nashville Statement

In 2017 the Nashville Statement on the biblical teaching of sexuality was accepted by the Southern Baptist Convention and afterwards signed by theologians, pastors and laypeople who published on this theme of all shades of Protestantism. It's aim is that churches and Christian adhere to the biblical teaching on sexuality or repent when they drifted [...]

Gereformeerde hermeneutiek vandaag

Gereformeerde hermeneutiek vandaag

Inleiding Niet alleen in de theologie maar ook daarbuiten wordt over hermeneutiek gesproken. In de zeventiende eeuw verstond men onder hermeneutica regels voor de uitleg van teksten in het al­gemeen en bij hermeneutica sacra ging het om regels voor de uitleg van de Schrift. Daar­achter lag het uitgangspunt dat de Schrift Gods Woord is waarin [...]

Gedachten bij de heruitgave van Bavincks Magnalia Dei

Gedachten bij de heruitgave van Bavincks Magnalia Dei

Inleiding De laatste decennia zijn meerdere dogmatieken verschenen. Breed aandacht trok Het Christelijk geloof (1973) van dr. H. Berkhof. Daaruit bleek dat Berkhof die als confessioneel theo­loog was begonnen, de dogma’s van de Drie-eenheid en de tweenaturenleer niet voor zijn rekening kon nemen. De Bijbel is voor hem de schriftelijke vastlegging van gebeurtenissen en interpre­taties [...]

Aard of natuur van het geestelijke leven

Aard of natuur van het geestelijke leven

Jacobus van Houte die in 1707 in Zierikzee het levenslicht zag, was diaken in de Gerefor­meerde Kerk van Valkenburg. Reeds als jongeman hield hij met toestemming van de kerken­raad oefeningen. Vanuit de pastorale praktijk besloot hij over het geestelijke leven te schrij­ven. Zo ontstond het boek Aard of natuur van het geestelijk leven. Het verscheen [...]