Preken van Calvijn over de heilsfeiten

Calvijn had zijn reserves ten opzichte van het kerkelijke jaar. Hij preekte wel op de zondag na kerst over de geboorte van onze Heere Jezus Christus en bij Pasen over Zijn opstanding en met Pinksteren over de Heilige Geest. De hervormer was wel diep overtuigd van de betekenis van de heilsfeiten zelf. Het ging hem erom dat wij dagelijks de toevlucht nemen tot de Zaligmaker Die God bleef en toch als mens werd geboren, Die stierf, Die uit de dood opstond en Die wij door de kracht van de Heilige Geest moeten zoeken aan de rechterhand van de Vader.

In 2008 verscheen bij de Britse uitgeverij The Banner of Truth een bundel met geselecteerde preken over Lukas 1 en 2 vertaald door Robert White. White is inmiddels gepensioneerd. Hij was verbonden aan de afdeling Franse studies van de Universiteit van Sydney. Hij heeft een bijzonder belangstelling voor de Reformatie in de Franssprekende delen van Europa.

In 2020 publiceerde dezelfde uitgeverij preken van Calvijn over Mattheüs 26 t/m 28 vertaald door Robert White. Als appendix is een preek over de hemelvaart gebaseerd op Handelingen 1:9-11. Aan het einde vinden we ook de gebeden die voor en na de preek werden gebeden. Het lezen daarvan en mediteren erover kan tot verrijking van ons gebedsleven zijn.

Als het gaat om de heilsfeiten maakt Calvijn in deze preken duidelijk dat het niet genoeg is om de geschiedenis te weten, we moeten de kracht van de heilsfeiten kennen. Dat is wezenlijk voor de zaligheid. Calvijn vraagt telkens weer aandacht voor de eenheid van de heilsfeiten. Wanneer de Heilige Geest ons wederbaart zoeken wij de zaligheid in de geboren, gekruisigde en inmiddels ver-hoogde Middelaar. Voor Calvijn is dan ook de hemelvaart echt de kroon van de heilsfeiten. De met Pinksteren uitgestorte Geest leert ons Christus ons Gods rechterhand te zoeken vanaf het moment dat Hij ons wordt geschonken.

Ik besluit deze korte bespreking over de preken van Calvijn over de heilsfeiten met een wel heel ontroerende passage uit de Institutie van Calvijn. Een passage die duidelijk maakt wat de betekenis van de door de Heere Jezus Christus tot stand gebrachte heilsfeiten. Hij is te vinden in boek II hoofd-stuk XVI, 19 dat als opschrift heeft: ‘Hoe Christus het ambt van Verlosser vervuld heeft, om voor ons de zaligheid te verwerven; over zijn dood, opstanding en Hemelvaart’.

Calvijn gaat dan als volgt verder: ‘Daar wij dan zien, dat de gehele hoofdsom onzer zaligheid, en ook de delen afzonderlijk in Christus begrepen zijn, zo moeten wij er ons voor hoeden, dat wij zelfs niet het geringste deeltje op een ander overdragen. Indien men zaligheid zoekt: door de naam Jezus zelf wordt ons geleerd, dat ze bij Hem is; indien men andere gaven van de Geest begeert, welke dan ook: in Zijn zalving zullen ze gevonden worden; zoekt men sterkte: in Zijn heerschappij is ze; reinheid: ze vertoont zich in Zijn ontvangenis; goedertierenheid: in Zijn geboorte, door welke Hij ons in alles gelijk gewor-den is, opdat Hij zou leren mede te lijden; zoekt men verlossing: in Zijn lijden is ze te vinden; vrijspraak: in Zijn veroordeling; kwijtschelding van de vloek: in Zijn kruis; genoegdoening: in Zijn offerande; reiniging: in Zijn bloed; verzoening: in Zijn nederdaling ter helle; doding van het vlees: in Zijn graf; nieuwheid van het leven: in Zijn opstanding; onsterfelijkheid: eveneens in Zijn opstanding; beërving van het hemelse Koninkrijk: in Zijn hemelvaart; bescherming, onbekommerdheid; overvloed en rijkdom van alle goederen: in zijn Rijk; een rustig afwachten van het oordeel: in de macht, die Hem gegeven is om te oordelen. Kortom, daar in Hem de schatten van alle soort van goederen zijn, moeten ze tot verzadiging toe uit Hem geput worden en niet ergens ander vandaan.’

John Calvin Songs of Nativity: Selected Sermons on Luke 1 &2, vertaald door Robert White (Edin-burgh: The Banner of Truth, 2008), hardcover 258 pp., £15 (ISBN 9781848710108) en John Calvin, Crucified and Risen: Sermons on the Death, Resurrection and Ascension of Christ, vertaald door Robert White (Edinburgh: The Banner of Truth, 2020), hardcover 208 pp., £6,80 (ISBN 978184871965).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s