Woorden uit de laatste preek van dr. H.F. Kohlbrugge

Woorden uit de laatste preek van dr. H.F. Kohlbrugge

Op zondag 29 november 1874 hield dr. H.F. Kohlbrugge zijn laatste preek. Het uitgangspunt van deze preek was Ps. 28:6 en 7: 'Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. De HEERE is mijn  Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt mijn [...]

Een buitengewoon teleurstellend boekje over de vrouw in het ambt

Een buitengewoon teleurstellend boekje over de vrouw in het ambt

Inleiding Vanaf de openstelling van de ambten voor de vrouw binnen de Hervormde Kerk hebben in de hervormd-gereformeerde kring tegenstemmen geklonken. Ds. W.L. Tukker, die later voorzitter werd van de Gereformeerde Bond, sprak over de zwartste dag van zijn leven toen de hervormde synode in 1958 met kleine meerderheid besloot de ambten van ouderling en [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Vrede met God door het bloed van het kruis Er is alleen vrede met God door het bloed van het kruis van onze Heere Jezus Christus. Zijn komst is onder de oude bedeling toegezegd. Dat begon met de moederbelofte. Op Golgotha is metterdaad de hitte van Gods gramschap geblust. De zonde van de wereld is [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Geraakt door de prediking van ds. H. Hofman Zelf ben ik opgegroeid in de Gereformeerde Samenkomst van Alblasserdam. Ds. A.P. Verloop (1909-1991) heeft mij gedoopt. Dat ben ik me toen uiteraard niet be­wust geweest. Wel heb ik later veel met hem mogen spreken over de be­tekenis en troost van het sacrament van de Heilige Doop [...]

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

Het huwelijk van John Newton (1725-1807) en Mary Catlett (1729-1790) werd niet met de kinder-zegen bekroond. Twee nichtjes zijn echter door hen als hun eigen kinderen verzorgden. Dat noem ik eerst Eliza Cunningham (1771-1785). Zij was een dochter van James Cunning­ham en Elisabeth Catlett, een jongere zus van Mary. Op twaalfjarige leeftijd nam zij samen [...]

Uit een toespraak van wijlen ds. J.H. Koster

Uit een toespraak van wijlen ds. J.H. Koster

Ds. J.H. Koster (1881-1949) was een markant hervormd-gereformeerd predikant uit de vorige eeuw. In zijn eerste gemeente Wijckel in Friensland kwam hij tot waarachtige bekering. Vele jaren heeft hij de Hervormde gemeente van Montfoort gediend. Daarom werd vaak over hem gesproken als ds. Koster van Montfoort. Hij moest eens een ring-predikant toespreken die net z’n [...]

Zicht op de Bijbelse boodschap. Een viertal bijdragen over de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament

Zicht op de Bijbelse boodschap. Een viertal bijdragen over de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament

Aan het einde 2021 verscheen van mijn hand een bijbels-theologische studie waarin ik vier onder-werpen behandel. De titel luidt: Zicht op de Bijbelse boodschap. Een viertal bijdragen over de bood-schap van het Oude en Nieuwe Testament. Het woord vooraf geeft inzicht in wat de lezer kan verwachten * Woord vooraf Deze studie bestaat uit vier [...]

God is de Volzalige in Zichzelf en daarom kan  de Schrift die Hij ons heeft gegeven, het venster zijn op Hem

God is de Volzalige in Zichzelf en daarom kan  de Schrift die Hij ons heeft gegeven, het venster zijn op Hem

Inleiding Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van de Canadese theoloog Craig A. Carter. Inmiddels heb ik twee boeken van hem gelezen. Boeken die een tweeluik vormen. Zonder dat ik Carter in alles bijval moet ik zeggen dat ik wat hij schrijft, bijzonder instructief vind. Zijn boeken reken ik onder de boeken waarvan [...]

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Los van de kennis van de Heere Jezus Christus kan er sprake zijn van godsbesef en van religieuze ervaringen, maar niet van waarachtig geloof! Wie de Vader is en wie de Heilige Geest is leren wij in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zonder het zicht op de Heere Jezus Christus kan er geen recht [...]

De theologie van de Anglicaanse kerk

De theologie van de Anglicaanse kerk

De oorsprong van dit boek ligt in de module over Anglicaanse kerkgeschiedenis en theologie die J.I. Packer (1926-2020) gedurende een aantal jaren gaf aan Regent College in Vancouver. De lezingen die hij hield waren bedoeld voor hen die weinig of geen kennis hadden van het anglicanisme. Packer was én evangelical én welbewust anglicaan. In een [...]