Met Luther de Bijbel lezen

Met Luther de Bijbel lezen

In het boekje Reading the Bible with Luther geeft de Amerikaanse Lutherkenner Timothy J. Wengert een beschrijving van Luthers zienswijze op het gezag, de inhoud en uitleg van de Schrift. Hij laat zien dat voor Luther het juiste zicht op de tweeslag van wet en Evangelie fundamenteel is voor het juist verstaan van de Schrift. [...]

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (slot)

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (slot)

Theologie betekent letterlijk Godgeleerdheid. In de theologie moet het om God en de eer van Zijn Naam gaan. De uitdrukking Godgeleerdheid maakt ook voor de gewone man duidelijk waar het bij theologie om gaat, of in ieder geval behoort te gaan. In het eerste artikel is het ontstaan en het doel van de theologie uiteengezet [...]

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (1)

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (1)

Het ontstaan en het doel van theologie Theologie betekent letterlijk Godgeleerdheid. Aan de laatste uitdrukking gaf Abraham Kuyper trou-wens heel nadrukkelijk de voorkeur. In de theologie moet het om God en de eer van Zijn Naam gaan. De uitdrukking Godgeleerdheid maakt ook voor de gewone man duidelijk waar het bij theologie om gaat, of in [...]

Zie Christus’ liefde rijk en vrij. Vertaalde hymnes

Zie Christus’ liefde rijk en vrij. Vertaalde hymnes

Mijn liefde voor Engelstalige gezangen dateert vanaf mijn middelbare schooltijd. Dan denk ik aan ‘Rock Ages cleft for me’ (Vast rots van mijn behoud’) en ‘Amazing Grace’ (Genade Gods onein­digheid groot). In de tijd dat ik in Opheusden stond schafte ik de Gadsby’s Hymns aan. William Gadsby (1773-1844) was een predikant uit de kring van [...]

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (slot)

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (slot)

De gereformeerde belijdenis is een katholieke belijdenis In de eerste eeuwen na Chr. was nog geen kerkbrede consensus over het antwoord op de vraag welke ge­schriften canoniek en apostolisch waren. Die consensus kwam er pas in de vierde eeuw. Echter, vanaf het begin besefte men dat een apostolisch geschrift een door Gods Geest geïnspi­reerd geschrift [...]

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (1)

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (1)

Inleiding Niemand zal ontkennen dat zowel maatschappelijk als kerkelijk zich in Nederland allerlei verande-ringen hebben voltrokken en dat die veranderingen nog steeds doorgaan. Hoe moet te midden daarvan het Evangelie worden bewaard en doorgegeven? On­­ge­acht hoe mensen denken mag en moet aan hen worden verkondigd en doorgegeven dat een mens sinds de zondeval vervreemd is [...]

De betekenis van de Reformatie (slot)

De betekenis van de Reformatie (slot)

Luthers houvast Luther heeft telkens naar voren gebracht dat een waar geloof een beleefd geloof is. Een geloof dat vanuit de diepten wordt beoefend en in de diepten wordt geboren. In zijn preken heeft hij zich echter nooit uitgelaten over zijn eigen weg tot het licht. Hij plaatste zijn hoorders voor Gods rechterstoel en wees [...]

De betekenis van de Reformatie (1)

De betekenis van de Reformatie (1)

Inleiding Elk jaar herdenken we op 31 oktober de kerkhervorming. Aan de Reformatie is onlosmakelijk de naam van Luther verbonden. Onwetend van de gevolgen die zouden komen, maakt Luther op 31 oktober 1517 die dag 95 stellingen publiek naar aanleiding van zijn kritiek op de aflaathandel. Zo begon een proces waarop Luther ook zelf geen [...]

Wat kunnen wij van de puriteinen leren? Over John Flavel en zijn werk De Fontein des levens

Wat kunnen wij van de puriteinen leren? Over John Flavel en zijn werk De Fontein des levens

Niet alleen theologiestudenten maar ook gemeenteleden heb ik de jaren door het lezen van de puri-teinen aanbevolen. In dit artikel wil ik duidelijk maken wat daarvan de reden is. Ik zal daarbij concreet ingaan op een geschrift van John Flavel (±1630-1691), namelijk De Fontein des levens. Een geschrift dat op een voortreffelijke wijze in het [...]

De benadering van John Duncan als het gaat om de prediking van het Evangelie en de verantwoordelijkheid van de mens

De benadering van John Duncan als het gaat om de prediking van het Evangelie en de verantwoordelijkheid van de mens

John Duncan (1796-1870) is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Van-wege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend geworden als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 [...]