De Christinnereis met kanttekeningen: Een prachtige uitgave van een klassiek werk

De Christinnereis met kanttekeningen: Een prachtige uitgave van een klassiek werk

In 2019 schreef ik in de Veluwse Kerkbode een recensie over de door prof. dr. A. Baars verzorgde uitgave van De Christenreis die in 2018 was verschenen. Ik had niet kunnen vermoeden dat mijn toen uitgesproken wens dat hij op een zelfde wijze een uitgave van De Christinnereis zou verzorgen zo spoedig zou worden vervuld. [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Welke richting wijst de bundel Spirituele oecumene? Zowel in de inleiding als in de slotbeschouwing van Spirituele oecumene geven de redacteuren aan waar zij zelf theologisch en geestelijk staan. Duidelijk is dat beiden zich gegrepen weten door de theo-logie van het Tweede Vaticaanse concilie. Weliswaar vallen in de slotbeschouwing de namen van Luther en Calvijn [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

De gereformeerde belijdenis, geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid Wanneer de Heere Jezus heeft gebeden of al Zijn volgelingen één mogen zijn, gaat het niet allereerst om uiterlijke maar om innerlijke eenheid. Eenheid in leer en leven., in waarheid en godzaligheid. Echter die innerlijke eenheid moet toch ook met uiterlijke eenheid zijn verbonden. Sinds de Reformatie [...]

Is er een tweede wonder van genade nodig?

Is er een tweede wonder van genade nodig?

In Nederland heeft vanaf de negentiende eeuw de gedachte ingang gevonden dat naast en na het wonder van de inwendige roeping en verzoening met God door geloof in Jezus Christus nog een tweede wonder van genade nodig is. Niet alleen vinden we dit in Nederland, maar ook in de Engels­sprekende wereld. Alleen daar wordt het [...]

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

Aanpassen of niet? Moet of mag een prediker zich aanpassen aan zijn gehoor? Als het gaat om het taalkleed en de voor-beelden die worden gebruikt, is dat van belang. Ook in dit opzicht was de apostel Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek om zowel Joden als Grieken voor Christus te winnen [...]

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een zeer begaafd man Dit jaar was het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper (1837-1920) overleed. Hij was theoloog, journalist, wetenschapper, politicus en staatman. En dan nog is de opsomming niet volledig. Zelf voel ik mij geestelijk meer thuis bij Luther, Calvijn, Flavel, Kohlbrugge, de gebroeders Erskines en J.C. Ryle – om maar wat namen [...]

De HEERE: een brullende Leeuw. Over de kracht van de bijbelse boodschap

De HEERE: een brullende Leeuw. Over de kracht van de bijbelse boodschap

De bekende Engelse prediker Spurgeon kon de Bijbel met een leeuw vergelijken. Hij bracht dit naar voren om daarmee duidelijk te maken dat wij onze kracht niet moeten zoeken in allerlei argumenten om daarmee het gelijk van de Schrift te bewijzen. Hij wilde niet ontkennen dat dit tot op zekere hoogte waarde kon hebben, maar [...]

De Turmerlebnis. Luthers verstaan van Christus en Zijn gerechtigheid

De Turmerlebnis. Luthers verstaan van Christus en Zijn gerechtigheid

De Amerikaanse lutheraan van Finse afkomst schreef in 1947 een studie over Luthers ont­dekking van het Evangelie. De oorspronkelijke studie was in het Fins geschreven. In 2005 ver­zorgde Concordia Publishing House een Engelstalige uitgave. Breed gedocumenteerd laat Saarnivaara dat de datering van de Turmerlebnis door Luther aan het einde van het jaar 1518 terecht is. [...]

Eenheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in andere zaken, in alles de liefde

Eenheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in andere zaken, in alles de liefde

Tijdens de catechisatielessen heb ik meer dan eens bemerkt dat jongelui te weinig zicht hebben op de lagen in ons geloofsgoed. Dat geldt dan zowel de leer als het leven. Er zijn wezenlijke zaken, middel-matige zaken, zaken van betrekkelijk gering gewicht en cultureel bepaalde zaken. Ik zeg niet dat de overgangen tussen de vier categorieën [...]