Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

Inleiding Volgens Luther is de rechtvaardiging door het geloof alleen het artikel waarmee de kerk staat of valt. Is het reformatorische verstaan van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof gebaseerd op wat in het bijzonder Paulus daarover schreef in zijn brieven exegetisch wel houdbaar? Dat wordt door meerdere toonaangevende nieuwtestamentici ontkend. Men spreekt [...]

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Voor wie het Nieuwe Testament leest zoals het zich aandient en de historische betrouw­baarheid van wat daarin wordt meegedeeld aanvaard, behoeft het geen betoog dat Jezus van Nazareth daarin wordt getekend als de Zoon van God Die mens werd, God geopen­baard in het vlees. In het bijzonder vanaf de negentiende eeuw werden bij het nieuw­testamentische [...]

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Thomas Halyburton was een Schotse godgeleerde die leefde van 1664 tot 1712. Hij heeft meerdere geschriften nagelaten; onder andere een autobiografie waarin hij vertelt hoe de Heere hem trok uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Met het lezen van zogenaamde bekerings­geschiedenissen moeten wij naar mijn overtuiging een zekere voorzichtigheid betrachten. Als wij willen weten [...]

Gereformeerde hermeneutiek vandaag

Gereformeerde hermeneutiek vandaag

Inleiding Niet alleen in de theologie maar ook daarbuiten wordt over hermeneutiek gesproken. In de zeventiende eeuw verstond men onder hermeneutica regels voor de uitleg van teksten in het al­gemeen en bij hermeneutica sacra ging het om regels voor de uitleg van de Schrift. Daar­achter lag het uitgangspunt dat de Schrift Gods Woord is waarin [...]

Gedachten bij de heruitgave van Bavincks Magnalia Dei

Gedachten bij de heruitgave van Bavincks Magnalia Dei

Inleiding De laatste decennia zijn meerdere dogmatieken verschenen. Breed aandacht trok Het Christelijk geloof (1973) van dr. H. Berkhof. Daaruit bleek dat Berkhof die als confessioneel theo­loog was begonnen, de dogma’s van de Drie-eenheid en de tweenaturenleer niet voor zijn rekening kon nemen. De Bijbel is voor hem de schriftelijke vastlegging van gebeurtenissen en interpre­taties [...]

God heeft gesproken

God heeft gesproken

De bron en norm van de christelijke geloofsleer is de Bijbel. Echter, de formuleringen van de geloofsleer zijn niet in ene vacuüm ontstaan. De anglicaan Gerald Bray, research professor godgeleerdheid, geschiedenis en geloofsleer aan de Beason Divinity School, heeft een uit­gebreid overzicht gegeven van de geschiedenis van de christelijke theologie. Na een inlei­ding volgen zes [...]

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Inleiding In de jaren zestig werd de Evangelische Omroep opgericht en in de jaren zeventig de Evan­gelische Hogeschool. Een van de redenen was de steeds bredere aanvaarding van de evolutieleer in grote delen van de kerk. De Evangelische Omroep en de Evangelische Hoge­school wilde onder ander op dit terrein een tegengeluid geven en hebben dat [...]