Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

De nu volgende bijdrage is het woord vooraf in ds. P. de Vries, Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God (Houten: Den Hertog, 2020), hardcover 119 pp. 15,90 (ISBN 9789033130717)

Noch over de gemeenschap met Christus, noch over die met de heiligen raken we ooit uitgesproken en uitgeschreven. Niet dat de Heere Jezus Christus en de heiligen van dezelfde betekenis zijn. Verre van dat. Zelfs de allerheiligsten van Gods kinderen hebben nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid en hebben zelf elke dag het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus en de vernieuwende werking van Zijn Geest nodig. Juist daarom is toch ook gemeenschap der heiligen zo belangrijk. Wij hebben anderen nodig en tenslotte al de heiligen om met elkaar iets te verstaan van de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus die al onze kennis te boven gaat. (vgl. Efeze 3:18-19).

Reeds tweemaal schreef ik een boek over herinneringen aan kinderen van God, namelijk Hoe zalig is het volk en Gij zijt hun roem. Van meerdere zijden is mij gevraagd of het mij niet mogelijk was nog een derde deel met herinneringen te publiceren. In de kerkbode van Boven-Hardinxveld publiceerde ik al een aantal schetsen van vrienden die na de publicatie van Gij zijt hun roem zijn overleden.

Van meet af aan was mijn eerste doelgroep met de schetsen in de kerkbode die mensen te bereiken die minder gemakkelijk een meditatie, laat staan een stichtelijk boek lezen. Een verhaal is immers laag-drempeliger. Dan hoop ik wel dat het lezen van deze levensschetsen een aansporing mag zijn om de Bijbel nauwkeuriger en vuriger te gaan lezen. Immers het gaat erom dat wij Hem leren kennen van Wie de Schriften getuigen, namelijk de Heere Jezus Christus.

Met deze levensschetsen wil ik ook geen mensen in het middelpunt stellen. Ik teken hen niet als vol-maakte christenen. Die zijn er niet. De ene christen heeft dan nog weer meer eigenaardigheden dan de ander. Echter, als God aan een mens zijn genade bewijst, kunnen wij er altijd wel wat van leren. Tegelijkertijd moeten wij de inzichten ook van de meest geoefende christenen toetsen aan Gods Woord. Ook kinderen van God die een zeer nabij leven hebben aan de troon van Gods genade kunnen zich vergissen.

Het heeft mij verheugd dat de levensschetsen die ik liet uitkomen, mensen van verschillende achter-gronden, opleidingsniveau en leeftijden aansprak. Ver buiten de eerste doelgroep die mij voor ogen stond. Als het lezen van deze levensschetsen de lezers ertoe beweegt de Heere te vrezen of dat zij daarin nog meer bevestigd worden, zijn mijn inspanningen rijk beloond.

Meer dan in de vorige delen het geval was, verschilt zeker in dit deel de omvang van de levensschet-sen. Dat komt mede omdat de levensschetsen echt herinneringen zijn. Het feit dat een levensschets kort is, houdt niet in dat het geestelijke leven van de betrokkene minder diep was. Echter, buiten hetgeen de betrokkene mij meedeelde of wat ikzelf bij de betrokkene zag, deed ik verder geen onder-zoek.

Met Jan de Ruiter had ik de laatste jaren van zijn leven intensief contact. We belden en mailden elkaar met een zekere regelmaat en dan waren er nog de persoonlijke ontmoetingen. Dat alles heeft veel stof gegeven waarvan het waard is te worden meegedeeld. Vandaar dat de levensschets van hem langer uitviel. Met alle christenen die ik in deze bundel beschrijf, heb ik mij verbonden geweten en weet ik dat mij ten diepste nog steeds. Immers er is toch ook een band met de triomferende kerk voor Gods troon.

Bij de vorige twee bundels waren de titels ontleend aan woorden uit de berijming van Psalm 89. De Psalmen zijn het liedboek en gebedenboek van de Kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. In de Psalmen kijken we Gods kinderen in het hart. Met het boek der Psalmen heeft God Zelf ons woorden gegeven om tot Hem te naderen. Hem onze nood te klagen, Hem onze dank toe te brengen, Hem te loven. Hoe meer wij vervuld worden met de Heilige Geest, des te dieper gaan wij ons in de Psalmen herkennen.

Ook de titel van deze bundel is gebaseerd op een regel uit een berijmde Psalm en wel Psalm 138:3. Daar lezen wij in de berijming van 1773: ‘Dan zingen zij, in God verblijd, Aan Hem gewijd, Van ‘s Heeren wegen.’ De in deze bundel beschreven personen heb ik dat hier op aarde bij hun leven horen doen en ook zien doen. Immers, juist het leven van een echte christen is een getuigenis. Zij doen het nu voor Gods troon en verwachten daar de jongste dag. Ik wil iedereen opwekken hier het nieuwe lied te gaan zingen. Hoe leer je dat? Ik verwijs dan weer naar een regel uit een berijmde Psalm: ‘Heer’, open Gij mijn lippen door Uw kracht, Zo zal mijn mond Uw lof gestaag vermelden.’ (Psalm 51:8).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s