Wat kunnen wij van J.C. Ryle (1816-1900) leren?

Wat kunnen wij van J.C. Ryle (1816-1900) leren?

Inleiding In 2016 was het tweehonderd jaar geleden dat John Charles Ryle, de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool werd geboren. Ryle werd door genade een belijder van Jezus Christus en een dienaar van het Evangelie. De Heere had hem de gave gegeven om de boodschap van het Evangelie op eenvoudige wijze te verwoorden. Daarop legde [...]

Wat kunnen wij leren van kinderen van God?

Wat kunnen wij leren van kinderen van God?

De jaren door heb ik na het overlijden van geestelijke vrienden iets over hen in de kerkbode meegedeeld. Voor Zwartebroek-Terschuur en Elspeet was dat de Veluwse Kerkbode. In de tijd dat ik de gemeente van Opheusden diende, hadden de Hervormde Gemeenten van Opheusden, Kesteren, Lienden en Ochten een gemeenschappelijke kerkbode. In Waarder en Boven-Har­dinxveld ging het [...]

De Belijdenissen van Augustinus

De Belijdenissen van Augustinus

Als we de Bijbelschrijvers buiten beschouwing is er geen navolgeling van de Heere Jezus die zo’n groot stempel op de christelijke kerk heeft gezet als de kerkvader Augustinus (354-430). Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. Geen andere kerkvader heeft zoveel geschriften nagelaten als hij. Bekende uitdrukking in de geloofsleer zijn van hem afkomstig. Dan [...]

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Inleiding Op 10 februari 1874 besloot Abraham Kuyper het lidmaatschap van de Tweede Kamer te aan­vaarden. Een maand, op 15 maart, later nam hij afscheid van de Hervormd Gemeente van Amsterdam die hij sinds 1870 diende. Deze gebeurtenis kan als een markeringspunt in Kuy­pers levensgang worden gezien. Kuyper had in de Hervormde Kerk als steeds [...]

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Thomas Halyburton was een Schotse godgeleerde die leefde van 1664 tot 1712. Hij heeft meerdere geschriften nagelaten; onder andere een autobiografie waarin hij vertelt hoe de Heere hem trok uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Met het lezen van zogenaamde bekerings­geschiedenissen moeten wij naar mijn overtuiging een zekere voorzichtigheid betrachten. Als wij willen weten [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het be­staan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke gods­dienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware chris­te­nen over­­vallen kunnen worden door [...]

Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Op 14 april 2009 overleed op de hoge leeftijd van 97 jaar sir Marcus Loane, voormalig Anglicaans aartsbisschop van Sydney en primaat van Australië. Er is alle reden om ook in Protestants Nederland hieraan aandacht te geven. Nog altijd heeft het aartsbisdom van Sydney een bijzondere plaats binnen de Anglicaanse gemeenschap. Al vanaf de vorming [...]