Wijlen ds. H. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Wijlen ds. H. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Inleiding Wij moeten allereerst leren zien op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof de Heer Jezus. Ons overtuigend van onze nood en schuld stelt de Heilige Geest ons in het uur van de wedergeboorte daartoe in staat. We gaan het oog buiten onszelf slaan op de door God gegeven Middelaar Die ons in [...]

Gemeenschap met de triomferende kerk

Gemeenschap met de triomferende kerk

Wanneer God een zondaar trekt, krijgt hij niet alleen een band met Christus maar ook een band met de heiligen, met Gods kinderen. In Hebreeën 12:23 wordt van de gelovigen op aarde onder andere gezegd dat zij gekomen zijn tot de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. Dat slaat op de ontslapen kinderen God. Mede op [...]

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Inleiding John Wesley (1703-1791) was evenals zijn jongere broer Charles (1707-1788) één van de vertegen-woordigers van de herleving van de prediking van het Evangelie van Gods genade in de achttiende eeuw. Een gebeu­ren dat bekend staat als de ‘Great Awaking’ of de ‘Evangelical Revival’. Wanneer de naam Wesley zonder enige toevoeging wordt gebruikt, gaat het [...]

Herder in de noodkerk. De betekenis van ds. L. Boone

Herder in de noodkerk. De betekenis van ds. L. Boone

Inleiding Dhr. Vermeulen heeft aan meerdere oud-gereformeerde predikanten een biografie gewijd. Naar hij zelf aangaf, is zijn jongste biografie over ds. L. Boone de laatste. Dat is een waardige afsluiting van een reeks die begon met ds. P. van Dijke, een ledeboeriaans predikant die al lang overleden was, voordat het overgrote deel van de ledeboerianen [...]

Een verdrietig vertrek

Een verdrietig vertrek

De laatste decennia is er een wereldwijde beweging ontstaan die propageert dat de homoseksuele praxis volkomen legitiem is. Zeker op het noordelijke halfrond moeten kerken tegen de maatschappe-lijke trend ingaan als zij geen plaats willen geven aan duurzame homoseksuele relaties. In Nederland was de Remonstrantse Broederschap de eerste kerk die hieraan ruimte bood. Later volgden [...]

Lessen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van een prekenserie

Lessen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van een prekenserie

Het verschijnsel preeklezen De prediking is het centrum van de eredienst. Dat geldt zeker voor de protestantse eredienst. Al vanaf het begin van de geschiedenis van de Kerk onder de nieuwe bedeling heeft Christus haar herders en leraars gegeven. Dat zijn de Bijbelse benamingen voor predikanten. Zij zijn dienaren van het Woord en herders van [...]

De betekenis van de Reformatie

De betekenis van de Reformatie

Inleiding Elk jaar herdenken op 31 oktober de kerkhervorming. Aan de Reformatie is onlosmakelijk de naam van Luther verbonden. Onwetend van de gevolgen die er zouden komen, maakt Luther op 31 oktober 1517 95 stellingen publiek, naar aanleiding van zijn kritiek op de aflaathandel. Zo begon een proces waarop Luther ook zelf geen grip had. [...]