Hoe lieflijk zijn op de bergen degenen die het goede boodschappen

Hoe lieflijk zijn op de bergen degenen die het goede boodschappen

Het lezen van goede christelijke biografieën laat ons iets zien over de strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang en is een middel om aangemoedigd te worden om die strijd te strijden. Onder christelijke biografieën mogen die van zendingsarbeiders wel een bijzondere plek hebben. Mannen en vrouwen die hun [...]

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (2)

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (2)

De prediking van dr. I. Boot Terecht zegt zijn biograaf Cees Hoogendoorn dat de blijvende betekenis van Boot vooral in zijn predi-king ligt. Daarnaast moet ook zijn catechetische arbeid worden genoemd. Dan denk ik aan onderwijs dat hij aan volwassenen op Bijbelkringen gaf. Hij deelde in het onderwijs dat hij gaf zijn grote kennis in [...]

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (1)

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (1)

Inleiding Wie dr. I. Boot heeft gekend, zal beamen dat de typering van een Schriftgeleerde die nieuwe en oude dingen uit de schat van het Woord van God voortbrengt, voluit op hem van toepassing was. Zelf hoorde ik al over hem in mijn middelbare schooltijd. Klasgenoten die behoorden tot een confessionele wijkgemeente in Alblasserdam vertelden [...]

Een Schriftgetrouwe Bijbelverklaring vanuit confessioneel-lutherse hoek

Een Schriftgetrouwe Bijbelverklaring vanuit confessioneel-lutherse hoek

De Lutheran Church Missouri Synod In ons vaderland kenden we, zeker tot 2004, het onderscheid tussen de nationale volkskerk, namelijk de Hervormde Kerk, en de daarvan afgescheiden kerken. De Verenigde Staten van Amerika hebben een heel andere geschiedenis. Er is daar nooit één nationale kerk geweest, al was er wel binnen de meeste kolonies tot [...]

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

in 1904 verscheen bij uitgeverij Kok te Kampen een heruitgave van de werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Op zeer krachtige en indringende wijze hebben deze achttiende-eeuwse Schotse predikers het Evangelie verkondigd. Herman Bavinck kende deze geschriften van huis uit. De tonen van de prediking van de gebroeders Erskine hadden ook de prediking van zijn [...]

Een Engelstalige biografie over Herman Bavinck (1854-1921)

Een Engelstalige biografie over Herman Bavinck (1854-1921)

Herman Bavink is ongetwijfeld één van de grootste Nederlandse theologen. Zijn vierdelige Gere-formeerde Dogmatiek kan nog altijd als een niet geëvenaard standaardwerk worden gezien. In 2008 verscheen een volledige vertaling in het Engels (een gedeelte van het tweede deel was al in 1951 in het Engels vertaald). Inmiddels geldt dit ook voor het Koreaans en [...]

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

John Duncan is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Vanwege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend gewor-den als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 tot [...]

Hermanus Hofman (1902-1975): een wegwijzer naar Sion

Hermanus Hofman (1902-1975): een wegwijzer naar Sion

Inleiding Wanneer wij aandacht vragen voor de kerkgeschiedenis en figuren uit de kerkgeschiedenis kunnen wij dat op meer dan één manier doen. Van de farizeeërs lezen wij dat zij de graven van de profeten opbouwden, zonder zich te realiseren dat zij kinderen waren van hen die de profeten hadden gedood. Wij kunnen Godsmannen uit het [...]

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Deze vraag wordt heel verschillend beantwoord. Wat we er verder meer over zeggen, dit is wel het belangrijkste: waar het Brood des levens in de prediking wordt uitgedeeld. Dat brengt mij een vrouw die ik in mijn eerste gemeente leerde kennen in herinnering. Zij heette Geertje van de Kamp en kwam van de plaatselijke Gereformeerde [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het bestaan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke godsdienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware christenen overvallen kunnen worden door [...]