De betekenis van de Reformatie

De betekenis van de Reformatie

Inleiding Elk jaar herdenken op 31 oktober de kerkhervorming. Aan de Reformatie is onlosmakelijk de naam van Luther verbonden. Onwetend van de gevolgen die er zouden komen, maakt Luther op 31 oktober 1517 95 stellingen publiek, naar aanleiding van zijn kritiek op de aflaathandel. Zo begon een proces waarop Luther ook zelf geen grip had. [...]

Thomas Scott en zijn Bijbelverklaring

Thomas Scott en zijn Bijbelverklaring

Om de Bijbel te begrijpen hebben we uitleg nodig. Dan gaat het onder andere om toelichting met betrekking tot historische gebeurtenissen en achtergronden en culturele gewoonten. De eerste hoorders en lezers waren dingen direct duidelijk die ons door de kloof in tijd en cultuur ontgaan. We moeten Bijbelpassages ook in hun context verstaan en tenslotte [...]

Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?

Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?

De Reformatie is niet ten onrechte als een augustijns reveil getypeerd. In het nadrukkelijk onder­scheiden van rechtvaardiging en heiliging gaat de Reformatie boven Augustinus uit. Ook voor Rome is Augustinus een kerkvader, al heeft zij zijn erfenis niet geheel over­ge­no­men. Op het concilie van Trente heeft Rome de Reformatie afgewezen. Dat geldt niet alleen de reformatorische [...]

Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

De achttiende-eeuwse Schotse predikant Lachlan Mackenzie (1754-1819) gebruikte eens in zijn preek een Schotse sage om duidelijk te maken hoe een zondig mens ertoe komt om op de Heere Jezus als de enige Zaligmaker te vertrouwen. Een hertog had maar één dochter. Hij wilde graag dat deze dochter met een goede en vermogende man in [...]

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

Inleiding Velen, zowel binnen als buiten de Hervormde Kerk van vóór 2004 zetten een isgelijkteken tussen de hervormd-gereformeerde richting en de Gereformeerde Bond. Soms wordt ook de indruk ge­wekt dat er pas vanaf 1906 sprake zou zijn van een georganiseerde hervormd-gereformeerde beweging met de oprichting van de Gereformeerde Bond. Noch het een, noch het ander [...]

Wat kunnen wij van J.C. Ryle (1816-1900) leren?

Wat kunnen wij van J.C. Ryle (1816-1900) leren?

Inleiding In 2016 was het tweehonderd jaar geleden dat John Charles Ryle, de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool werd geboren. Ryle werd door genade een belijder van Jezus Christus en een dienaar van het Evangelie. De Heere had hem de gave gegeven om de boodschap van het Evangelie op eenvoudige wijze te verwoorden. Daarop legde [...]