Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Kennis van zonde behoort bij de inhoud van de kennis van Christus als Zaligmaker Hoe verhouden zich kennis van zonde en kennis van Christus tot elkaar? Dat is niet alleen theo-logische, maar ook een pastorale vraag. Is er kennis van zonde nodig en zo ja hoe diep moet die kennis dan zijn? Het eerste wat [...]

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Tot mijn veertiende jaar heb ik in het dorp Kinderdijk ge­woond. De eerste vier jaar aan Molenstraat 72 en daarna aan Molen­straat 39. Achter Molenstraat 39 lagen volksak­ker­tjes. De akker direct achter ons huis behoorde toe aan een zekere Leeuwenburg, ouderling van de Hervorm­de ge­meente ter plaatse. Ik kan me zijn gestalte nog goed herin­neren. [...]

Lof uit de mond van jonge gelovigen

Lof uit de mond van jonge gelovigen

Octavius Winslow was een Engelse predikant uit de negentiende eeuw. Hij was een vruchtbaar schrijver. Onder andere redigeerde hij na de dood van zijn moeder Mary Winslow, een boek over haar dat grotendeels een autobiografisch karakter had. Hij gaf vooral dagboekaantekeningen en brieven van zijn moeder weer. Evenals zijn moeder was Octavius Winslow een vriend [...]

Kuyper en Bavinck. Cultuur en bevinding

Kuyper en Bavinck. Cultuur en bevinding

De openheid van Bavinck en Kuyper naar de cultuur In het RD stond dinsdag 22 november jl. een bijdrage waarin verwezen werd Bavinck en Kuyper. Daarbij werd hun openheid naar de samenleving onderstreept. Zowel Kuyper als Bavinck waren van mening dat het beeld van God na de zondeval niet alleen zichtbaar wordt binnen de kerk [...]

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Aan het einde van januari start er weer een cursus van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ en wel ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’. In deze cursus worden, zoals de titel van de cursus aangeeft, belangrijke thema’s uit de geloofsleer behandeld. Dat gebeurt mede in het kader van de geschiedenis van de theologie. Allereerst wordt aandacht [...]

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

Of men de bijbelse boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen echt heeft begrepen, blijkt niet in de laatste plaats daaruit dat men ook de zwakste gelovige durft te verzekeren dat hij of zij volkomen rechtvaardig voor God is. Als men daar ondanks het feit dat men mag weten tot Christus te zijn gevlucht [...]

De zaligheid van ongedoopte kinderen

De zaligheid van ongedoopte kinderen

Mij werd gevraagd waarom Augustinus meende dat ongedoopte kinderen niet delen in de zaligheid. Het antwoord is dat Augustinus meende dat de doop de erfzonde afwast. Alleen al de erfzonde maakt ons tot een kind des toorns. In zijn zicht op de erfzonde (een uitdrukking die teruggaat op Augustinus) kunnen we kerkvader bij-vallen. Sinds Adams [...]

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. In omvang overtreft zijn oeuvre dat van alle andere kerkvaders. Wie de werken van Augustinus leest, wordt getroffen door zijn zeer grote veelzijdigheid. De grootste betekenis van Augustinus ligt ongetwijfeld in diepe verstaan van de bete-kenis van Gods genade. Juist om die reden is de Reformatie [...]

Een handzame inleiding tot het denken en de betekenis van de grootste kerkvader

Een handzame inleiding tot het  denken en de betekenis van de grootste kerkvader

Augustinus is de meest productieve kerkvader geweest en met recht wordt hij de kerkvader van het Westen genoemd. Zowel Rome als de Reformatie zijn aan hem schatplichtig. De westerse cultuur is op allerlei wijzen door Augustinus gestempeld. In de door Christian Focus uitgegeven serie Early Church Fathers verzorgde Bradley G. Green een deeltje over Augustinus. [...]

Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]