God heeft gesproken

God heeft gesproken

De bron en norm van de christelijke geloofsleer is de Bijbel. Echter, de formuleringen van de geloofsleer zijn niet in ene vacuüm ontstaan. De anglicaan Gerald Bray, research professor godgeleerdheid, geschiedenis en geloofsleer aan de Beason Divinity School, heeft een uit­gebreid overzicht gegeven van de geschiedenis van de christelijke theologie. Na een inlei­ding volgen zes [...]

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Inleiding In de jaren zestig werd de Evangelische Omroep opgericht en in de jaren zeventig de Evan­gelische Hogeschool. Een van de redenen was de steeds bredere aanvaarding van de evolutieleer in grote delen van de kerk. De Evangelische Omroep en de Evangelische Hoge­school wilde onder ander op dit terrein een tegengeluid geven en hebben dat [...]

Een zin die helaas vaak fout wordt begrepen

Een zin die helaas vaak fout wordt begrepen

Het  Evangelie is de boodschap dat God om Christus’ wil zondaren redt van de toekomende toorn. Daarom kan het Evangelie alleen waarde krijgen, als wij leren verstaan en beamen dat wij de toorn van God dubbel en dwars hebben verdiend. Een geloof zonder overtuiging en kennis van schuld heeft geen betekenis. Het omgekeerde is ook waar: [...]

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Is het Bijbelse getuigenis incompleet? Wereldwijd zien wij al een aantal decennia dat er in kringen die vanouds Schriftgetrouw waren sprake is van een omkeer in de visie op het Schriftgezag niet in de laatste plaats als het gaat om vragen met de betrekking tot levensstijl in de brede zin van het woord. Zo klinkt [...]

Wat is bevinding?

Wat is bevinding?

Bevinding en bevindelijk zijn woorden die in het kerkelijke spraakgebruik een belangrijke plaats hebben gekregen. Er wordt ook een onmisbaar aspect van het geestelijke leven mee aange­duid. Van belang is dat wij weten wat deze woorden betekenen, dat wij hen goed gebruiken, en vooral dat wij zelf bevindelijk mogen weten van Gods genade in Christus. [...]

John Newton over wedergeboorte, inwonende zonde, rechtvaardiging en heiliging

John Newton over wedergeboorte, inwonende zonde, rechtvaardiging en heiliging

De betekenis van John Newton De anglicaanse predikant John Newton (1725-1806) heeft ook na zijn dood nog betekenis voor Gods Kerk. Allereerst door de gezangen die hij dichtte en vervolgens ook door de brieven die hij schreef. Newton schreef tijdens zijn leven een zeer groot aantal brieven. Velen ervan waren van meet af aan niet alleen [...]

Puriteinse theologie

Puriteinse theologie

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is er in de Engelstalige wereld sprake van een her­nieuwde oriëntatie op de puriteinen in de overtuiging dat hun geschriften actuele betekenis hebben. Tal van werken van puriteinse schrijvers zijn herdrukt waaronder meerdere her­druk­ken van edities van hun complete werken uit de negentiende eeuw. Niet in de [...]