Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een tweetal vragen aan Hoek Het zal duidelijk zijn dat ik in wat ik tot dusver van Een stem uit de hemel weergaf, het boek met veel instemming las. Dat neemt niet weg dat ik bij de bijdrage van Hoek een tweetal vragen heb waarbij de tweede ingrijpender is dan de eerste. Mijn eerste vraag [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een bijbels-theologische en dogmatische studie over het spreken van God In Een stem uit de hemel Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd gaan dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek in op de betekenis van Gods spreken. In het eerste deel, van de hand van Paul, komt aan de orde hoe in [...]

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Aan het einde van januari start er weer een cursus van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ en wel ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’. In deze cursus worden, zoals de titel van de cursus aangeeft, belangrijke thema’s uit de geloofsleer behandeld. Dat gebeurt mede in het kader van de geschiedenis van de theologie. Allereerst wordt aandacht [...]

God leren kennen

God leren kennen

Voor het blad Evangelical Magazine schreef James. I. Packer in de jaren zestig van de vorige eeuw een serie Bijbelstudies over God, over Zijn eigenschappen en hoe God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus verloren zondaren met Zichzelf heeft verzoend en zo de weg heeft gebaand voor gemeenschap met Hem. In deze Bijbelstudies komen [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het be­staan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke gods­dienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware chris­te­nen over­­vallen kunnen worden door [...]

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

Of men de bijbelse boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen echt heeft begrepen, blijkt niet in de laatste plaats daaruit dat men ook de zwakste gelovige durft te verzekeren dat hij of zij volkomen rechtvaardig voor God is. Als men daar ondanks het feit dat men mag weten tot Christus te zijn gevlucht [...]

De twee verbonden en de rechtvaardiging door het geloof

De twee verbonden en de rechtvaardiging door het geloof

In een brief aan zijn schoonzoon, de lutherse predikant Adolph Spaeth, schreef de Schotse gerefor-meerde theoloog John Duncan over het onderscheid tussen het verbond der werken (wet) en het verbond der genade (Evangelie). Een mens ligt of onder de vloek van het verbroken werkverbond of hij deelt in de zegeningen van genadeverbond. Er is geentussenpositie. [...]

Hoe zien wij de toekomst?

Hoe zien wij de toekomst?

Wat zegt de Bijbel over de toekomst? Wie over de Bijbelse toekomstverwachting spreekt, moet inzetten bij de moederbelofte: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen’ (Gen. 3:15). Hier wordt de [...]

De zaligheid van ongedoopte kinderen

De zaligheid van ongedoopte kinderen

Mij werd gevraagd waarom Augustinus meende dat ongedoopte kinderen niet delen in de zaligheid. Het antwoord is dat Augustinus meende dat de doop de erfzonde afwast. Alleen al de erfzonde maakt ons tot een kind des toorns. In zijn zicht op de erfzonde (een uitdrukking die teruggaat op Augustinus) kunnen we kerkvader bij-vallen. Sinds Adams [...]

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. In omvang overtreft zijn oeuvre dat van alle andere kerkvaders. Wie de werken van Augustinus leest, wordt getroffen door zijn zeer grote veelzijdigheid. De grootste betekenis van Augustinus ligt ongetwijfeld in diepe verstaan van de bete-kenis van Gods genade. Juist om die reden is de Reformatie [...]