Boeken die mij hebben gevormd

Boeken die mij hebben gevormd

Er zijn boeken die mij hebben gevormd en een diepe indruk op mij hebben gemaakt. Boeken die door Gods genade in samenhang met de Bijbel als Zijn onfeilbare Woord mijn leven richting hebben gege-ven. Ga ik terug naar mijn kinderjaren dan denk ik aan De Christenreis van John Bunyan. Bunyan tekent het leven van een [...]

God zoekt verloren mensen. Nee tegen verbondsautomatisme en lijdelijkheid

God zoekt verloren mensen. Nee tegen verbondsautomatisme en lijdelijkheid

Wie was ds. Hofman? Hermanus Hofman werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Boogaard, die aanvanke-lijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Hij zag deze gemeente als nooddak in afwachting van het herstel van de Hervormde Kerk. Hofmans ouders voegden zich [...]

De Heere regeert. Wat heeft het coronavirus ons te zeggen?

De Heere regeert. Wat heeft het coronavirus ons te zeggen?

De HEERE regeert. De eeuwige Zoon van God Die mens, is de Overste van de koningen van de aarde. Hij Die aan het kruishout voor hen stierf, zal degene die Hij liefheeft en gewassen  heeft in Zijn bloed niet in de steek laten. Dat is voor elke werkelijke belijder van Christus in deze turbulente tijd [...]

Impassibilitas Dei

Impassibilitas Dei

In hoofdstuk 2 van The Westminster Confession wordt aangaande God onder andere beleden dat hij ‘without passions’ (zonder hartstochten) is. De godgeleerden van de synode van West­minster ver-woorden hier een element uit de Godsleer dat al door de kerkvaders werd beleden. Een element ook dat in het bijzonder sinds de vorige eeuw zwaar onder vuur ligt. [...]

Is de ervaring dat wij Gods recht meer lief krijgen dan onze eigen zaligheid een Bijbelse en door de Heilige Geest gewerkte ervaring?

Is de ervaring dat wij Gods recht meer lief krijgen dan onze eigen zaligheid een Bijbelse en door de Heilige Geest gewerkte ervaring?

Wet en Evangelie Het juiste zicht op de verhouding van wet en Evangelie behoort tot de kern van het christelijke geloof. De wet kan ons niet verlossen of bevrijden. Daartoe gaf God Zijn Zoon. Van Hem getuigt het Evan-gelie. Wie in Hem gelooft, leert Gods geboden en rechten uit dankbaarheid te onderhouden. Moeten wij nu [...]

Pascal over de noëtische gevolgen van de zondeval

Pascal over de noëtische gevolgen van de zondeval

William Wood, fellow en tutor in de theologie aan het Oriel College te Oxford, schreef al weer enige jaren geleden een studie over de visie van Blaise Pascal over de cognitieve gevolgen van de zondeval. Deze studie verscheen bij Oxford University Press in de serie Changing Paradigms in Historical and Systematic Theology. Wood werkt uit dat [...]

Alles hoofdzaak of alles bijzaak

Alles hoofdzaak of alles bijzaak

Een ontmoeting die ik had als jong predikant Als jong predikant ontmoette ik een oudere man. Hij was afkomstig uit de Gereformeerde Kerken en opgegroeid in de tijd dat dit kerkverband - dat in 2004 is opgegaan in de PKN - nog een bolwerk was van rechtzinnigheid. Zijn ouders hadden bovendien een zeer strikte opvatting [...]

Wat verbindt de gereformeerde gezindte aan elkaar en wat behoort haar aan elkaar te binden?

Wat verbindt de gereformeerde gezindte aan elkaar en wat behoort haar aan elkaar te binden?

Wat verbindt de gereformeerde gezindte aan elkaar en wat behoort haar aan elkaar te binden? De eerste vraag is een heel feitelijke vraag. Wat hebben degenen die tot de gereformeerde gezindte beho-ren nu feitelijk gemeenschappelijk? Dan gaat het zowel om geloofsinhoud als levenswandel. De tweede vraag is een normatieve vraag. Welke geloofsartikelen behoren degenen die [...]

De betekenis en invloed van Karl Barth (1886-1986)

De betekenis en invloed van Karl Barth (1886-1986)

Inleiding Karl Barth is ongetwijfeld in de twintigste eeuw de meest invloedrijke theoloog geweest. Zijn theo-logie riep echter niet alleen bijval maar ook tegenspraak op. Aan het einde van zijn leven begon zijn invloed te tanen. Men meende dat zijn theologie te weinig recht deed aan de eigen positie van de mens en aan de [...]