We mogen niet zwijgen. De noodzaak van belijdend spreken over huwelijk en seksualiteit

Albert Mohler Jr. We Cannot Be Silent. Speaking truth to a culture redefining sex, marriage, & the very meaning of right and wrong (Nashville: Nelson Books, 2015) hardcover 213 pp., $8,99 (ISBN 978-0718032487)

In deze studie laat Mohler zien dat aan de herdefinitie van het huwelijk door de over­heid waarbij het huwelijk niet uitsluitend een relatie is tussen één man en één vrouw, een hele ontwikkeling vooraf is gegaan. Hij wijst op de seksuele revolutie van de jaren zestig van de vorige eeuw. Huwelijk en seksualiteit werden van elkaar losgekoppeld.

De introductie van de moderne anticonceptiva was een katalysator van deze ont­wik­keling. Dat geldt ook van het opgeven van de band tussen het huwelijk en het ontvan­gen van kinderen. Mohler stelt dat op dit punt ook de evangelicals te weinig profe­tisch hebben getuigt dat het aangaan van een huwelijk en de principiële bereid­heid van meet af aan kinderen te ontvangen bij elkaar horen.

Het einde van de ont­wik­ke­ling die afvoert van het Bijbelse en klassieke huwelijk is nog niet inzicht. Nu wordt zelfs de fundamentele betekenis van het onderscheid tussen man en vrouw ter dis­cussie gesteld. Mohler roept op vast te houden aan het Bijbelse getuigenis ook als niet alleen smaad maar ook uitsluiting het gevolg is.

 

Donald Fortson III en Rollin G. Grams, Unchanging Witness. The Consistent Christian Teaching on Homosexuality in Scripture and Tradition (Nashville: B&H Academic, 2016) paperback 402 pp., $34,99 (ISBN 9781433687921)

Donald Fortson is als hoogleraar kerkgeschiedenis en praktische theologie aan het Reformed Theological Seminary in Charlotte is verbonden, en Rollin G. Grams, die als universitair hoofddocent Nieuwe Testa­ment aan het Gordon-Conwell Theogical Seminary. Zij toetsen de visie dat homo-seksuele rela­ties niet strijdig zijn met het christelijke geloof aan de primaire bronnen. Vanuit de geschiedenis van de christelijke kerk wordt aangetoond dat de eeuwen door homo­seksuele praxis ondubbelzinnig is afgewezen.

De christelijke kerk deed haar intrede in een samenleving waar allerlei vormen van homoseksuele praxis voorkwa­men en geaccepteerd waren. Duidelijk gaf de kerk aan de doop binnen de christelijke kerk en homoseksuele praxis in welke vorm dan ook niet met elkaar verenig­baar waren. De Bijbelse gegevens zowel uit het Oude Testa­ment als het Nieuwe Tes­ta­ment zijn in het afwijzen van homo-seksuele praxis niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het is niet mogelijk bepaalde vormen daarvan wel in overeenstemming met de Schrift te zien.

Officieel is afwijzing van alle vormen van homoseksuele praxis is het standpunt van de rooms-katholieke kerk. Een standpunt dat zij gezien haar opvatting over haar leer niet zal en kan herroepen. Naar buiten toe klinkt dat getuigenis nog luider van de kant van de oosters-orthodoxe kerken. Alleen een deel van de protestantse kerken le­giti­meert stabiele homoseksuele relaties. Kerken die vooral op het noordelijk halfrond zijn te vinden. Bij deze zienswijze is niet Gods scheppingsorde het uitgangs­punt, maar de huidige situatie van de mens.

De diepste inhoud van het Evangelie wordt aangetast. Er wordt gesteld dat Christus ons aanvaardt zoals we zijn niet dat Hij voor ons stierf juist vanwege wie en wat wij zijn. Dat de kracht van het kruis niet alleen blijkt in de vergeving van zonden die daarop is gebaseerd maar ook in het leiden van een leven in gelijkvormigheid aan christus en aan Gods geboden, wordt miskend.

De auteurs aarzelen niet om aanvaarding van vormen van homoseksuele praxis een ketterij te noe-men. Het gezag van de Schrift, het bijbelse getuigenis over de zondig­heid van de mens, over het werk van Christus aan het kruis en de ver­nieuwende kracht van het Evangelie worden daarmee ter discussie gesteld. Dit boek laat zien de gedachte dat er bij een verschillende visie op homoseksuele praxis toch sprake kan zijn van de eenheid van geloof, haaks staat op de Schrift en de overtuiging van de kerk der eeuwen.

De auteurs eindigen hun boek met de woorden: ‘Ik geloof een heilige, katholieke en apostolische kerk.’ Wie een levend lid is van die kerk, kan nooit homoseksuele praxis aanvaarden. Het boek is opgedragen aan de Anglicaanse bisschop­pen verenigd in Gafcon (de overgrote meerderheid), omdat deze zo moedig het historische en orthodoxe geloof uitdragen en verdedigen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s