Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

De achttiende-eeuwse Schotse predikant Lachlan Mackenzie (1754-1819) gebruikte eens in zijn preek een Schotse sage om duidelijk te maken hoe een zondig mens ertoe komt om op de Heere Jezus als de enige Zaligmaker te vertrouwen.

Een hertog had maar één dochter. Hij wilde graag dat deze dochter met een goede en vermogende man in het huwelijk trad. Op een dag werden op zijn kasteel jongemannen genodigd om de hand van deze dochter te vragen. De vader was met zijn dochter overeengekomen dat hij met haar keuze zou instemmen.

Allerlei jonge mannen melden zich: zonen van baronnen, graven en van hertogen, zonen ook van rijke tot zeer rijke zakenmensen. Toch wees de dochter van de hertog alle verzoeken af. Tenslotte kwam er een jongeman in lompen gekleed. Ook hij vroeg om de hand van de dochter van de hertog. De hertog zelf noch iemand van de aanwezigen begreep hoe deze bedelaar het had aangedurfd om om de hand van de dochter van de hertog te vragen. Tot ontsteltenis van de hertog en verbazing van de aanwezi-gen gaf de dochter van de hertog deze jongeman haar ja-woord. Hij beloofde over een jaar terug te komen. Alles moest dan in gereedheid zijn gebracht voor de voltrekking van het huwelijk.

De hertog kon niet begrijpen waarom zijn dochter zo’n bedelaar het ja-woord had gegeven. De omstanders vertelde zij het niet, maar tegen haar vader zei ze: ‘Ik keek in zijn ogen en zag dat hij de zoon van de koning is. Daarom heb ik tegen hem ja gezegd.’ Inderdaad, een jaar ging voorbij en toen kwam er geen bedelaar naar het kasteel maar de zoon van de koning omgeven door een groot gevolg. De dochter van de hertog had er zorg voor gedragen dat alles voor zijn ontvangst gereed was.

Lachlan Mackenzie trok uit deze sage de volgende les: In een nederige gestalte is de Zoon van God als mens op aarde verschenen. Hij werd na zijn geboorte in een kribbe gelegd. Hij stierf aan het kruis, bespot en veracht door omstanders. Zijn opstanding en hemelvaart zijn onloo­chen­baar, toch geloof-den velen het niet. De Zoon van God is nu in de Hemel en kunnen wij met onze menselijke ogen niet zien. Toen Hij op aarde leefde, was de Zoon van God niet met glorie en heerlijkheid bekleed. Alleen door het geloof zie je dat Jezus werkelijk de Zoon van God is.

 

De Bijbel: geen boek zoals andere boeken

In de Bijbel wordt ons verteld wie God is. God zond Zijn Zoon tot redding van zondaren naar deze wereld. De Bijbel is de stem van God waardoor God tot ons spreekt. Wij worden uitgenodigd om tot Jezus Christus als Redder de toevlucht te nemen. De uitnodiging om tot Christus te komen kunnen we vergelijken met een huwelijks­aanzoek. Christus vraagt om ons hele hart.

Voor het oog is de Bijbel een boek zoals als andere boeken. Het is een heel oud boek, maar er zijn meer oude boeken. Maar wanneer je gelooft, merk en voel je dat de Bijbel het Woord van God is. Waarom gaan mensen niet op het huwelijksaanzoek van Christus in? Een reden kan zijn dat zij niet geloven dat de Bijbel echt het Woord van God is. Of ze geloven niet dat God echt bestaat.

Toch is de Bijbel Gods stem en God bestaat werkelijk. Een blinde zou kunnen ontkennen dat de zon bestaat, omdat hij het licht van de zon niet kan zien. Toch bestaat de zon. Trouwens de schep­­ping zit zo mooi in elkaar, dat wijst erop dat er een Schepper en Maker is.

 

God vinden en in Jezus als zaligmaker geloven

Je kunt geloven dat God bestaat en dat de Bijbel waar is, maar toch niet echt in Hem geloven. Je wilt je eigen leven leiden. God mag niet allesbeheersend zijn. Wat maakt dat een mens toch op het huwelijksaanzoek van Christus ingaat? De Schotse dominee Lachlan Mackenzie zie hierover: ‘Dat komt omdat je dwars door alles heen ziet dat de heerlijkheid van Christus, al is die nu nog verborgen, alle plezier en glitter van de wereld overtreft. Het echte christelijke geloof is een boodschap van genade en vergeving. Die vind je zo nergens in een andere godsdienst.’

Een christen heeft als ware in de ogen van de Zoon van God gezien. In het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel) staat het zo: ‘Die u niet gezien hebt, en toch liefhebt, in Wie u nu, hoewel u Hem niet ziet, maar wel gelooft, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde’ (1 Petrus 1:8).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s