God zoekt verloren mensen. Nee tegen verbondsautomatisme en lijdelijkheid

Wie was ds. Hofman?

Hermanus Hofman werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Boogaard, die aanvanke-lijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Hij zag deze gemeente als nooddak in afwachting van het herstel van de Hervormde Kerk. Hofmans ouders voegden zich bij deze groep. Het kerkelijk standpunt dat Hofman later zou uitdragen, hoorde hij uit de mond van ds. Boogaard. Hij wist zich ook hierin van hetzelfde gevoelen als zijn geestelijker leermeester

Hofman ge­tuigt dat zijn va­der een man met grote geestelijke kennis was, van wie hij veel ge­leerd hee­ft. Op ne­genja­rige leef­tijd verloor hij zijn moe­der. In zijn jeugd had Hofman al die­pe in­drukken van dood en eeuwig­heid, maar ook van de beminne­lijkheid van Chris­tus. Vurig begeerde hij om tot God bekeerd te worden. Bij het ouder worden nam het verlangen om God te zoeken af, maar het verdween nooit helemaal. Als jongeman bleef hij voor grove zonden bewaard. Hij begon ijve­rig in de Bijbel en in de oud­va­ders te lezen.

Het ster­ven van zijn groot­vader van va­ders­zij­de vormde een keerpunt in zijn leven. Hij voelde dat hij mis­te wat zijn opa be­zat. Hij had niet meer dan een net gods­dienstig leven, maar mis­te God en Christus. De Heere overtuigde hem van zijn zonden en schuld.Onge­veer vier weken na het ster­ven van zijn opa werd hij met kracht be­paald bij de woorden uit Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggebo­ren Zoon gegeven heeft, op­dat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet ver­derve, maar het eeuwige leven hebbe.’ De vreugde die hij toen mocht proe­ven, verdween weer.

In het boek Ver­heugd, van zorg ontslagen, dat na zijn dood werd uitge­ge­ven, be­schrijft Hofman uit­voe­rig hoe hij heeft geworsteld om tot de volle zeker­heid des ge­lo­ofs te komen. De Heere leerde hem af te zien van zichzelf en enkel en alleen op Christus te leunen en uit Hem te leven. In die jaren had hij veel steun aan ds. Bo­gaard, die een vader­lijke vriend voor hem was. Begin 1929 kreeg Hofman, naar zijn eigen getuigenis, volkomen vrede met God. Dat was op een vrijdagmiddag rond één uur ’s middags. In de weken daarna werd Hofman, zoals men in zijn kringen zei, met een Drie-enig God verzoend en ingeleid in de breuk van kerk, volk en staat.

Hofman trouwde in 1930 met Cornelia Slagboom. Uit dit huwelijk wer­den vier kinderen gebo­ren: één zoon en drie dochters. Mevrouw Hofman had een zwakke gezondheid. Zij overleed na een langdurige ziek­te op 31 januari 1950. Een half jaar daarna, op 19 juli 1950, trad Hofman in het hu­welijk met Emilie Scharp. Uit dit huwe­lijk werd één zoon ge­boren. Zowel zijn eer­ste als zijn twee­de vrouw waren geestelijk nauw aan hem ver­bonden. Zijn twee­de vrouw was een verre na­zaat van ds. J. Sch­arp (1756-1828), de dichter van onder andere het gezang:

Alle roem is uitgesloten,

onverdiende zaligheên

heb ik van mijn God genoten,

‘k roem in vrije gunst alleen!

Zijn leven lang diende Hofman een vrije gemeente in Schiedam. Hij overleed zondag 31 augustus 1975. Op de dag des Heeren mocht hij ingang in de vreugde die God hem had bereid. Op donderdag 4 september 1975 werd zijn lichaam ter aarde besteld. In de rouwdienst ging ds. A.P. Verloop van Waddinxveen voor. Ondanks zijn zwakke gestel had Hofman de week vóór zijn sterven nog driemaal gepreekt. Aan het einde van zijn laatste preek zei hij: ‘Dat wij hier al in geloof ons blij in Hem zouden beroemen en wanneer onze loopbaan eindigt, wij dit moeitevolle leven wel getroost kunnen verlaten, om zonder verschrikking voor Gods rechterstoel te verschijnen en hier dit leven te eindigen en dat nieuwe leven hierboven aan te vangen met: Halleluja, geloofd zij God. Amen.’

 

Het afwijzen van verbondsautomatisme en lijdelijkheid

Hofman waarschuwde tegen een geloof dat men zichzelf aanpraat. Hij verwoordde dat aldus: ‘Wij moeten niet een ge­loof hebben dat wij ons­zelf opleggen, niet een gehoorzaam­heid waar wij onszelf toe dwingen: “het moet.” Wij hebben nodig dat ons hart ge­schikt wordt tot een gulle en hartelijke gehoorzaamheid. Een geloof waar wij niet zelf in bezig zijn met: “het moet”, maar dat ons aan- en toegebracht wordt, opdat het is: ‘Zo min wij eerst konden geloven, zo min kunnen wij het nu la­ten.’

Niet minder keerde Hofman zich tegen lijdelijkheid. Wanneer iemand hem zei dat zalig worden toch niet zomaar ging, dan vroeg hij: ‘Praat je dat nu na of is het ondervinding?’ Wie zei dat hij het niet uit ondervinding wist, kreeg te horen dat een dergelijke rechtzinnigheid vijandschap tegen God is. Wie zei dat de onmogelijkheid van zalig worden hem een zware last was, werd de weg gewezen.

In de prediking van Hofman kwam ook heel sterk naar voren, dat God de zaligheid van zondaren zoekt. ‘Het is niet zo’, zo zei hij, ‘dat het Woord van het Evangelie tot een zeker getal onder ons komt. In de zin: Het is alleen voor de uitverkorenen of ge­lovigen. Dat is de leer van Christus niet. Zijn Woord komt tot allen. Het is bij God vol­le ern­st. Hij bedoelt niet onze ondergang, maar ons heil. God komt met Zijn Zoon tot ons. Dat raakt ons allen persoon­lijk. De vraag is: Wat doen we er mee?’ Hij riep zijn hoorders ertoe op hun schuld te er­ken­nen en het leven en de zaligheid in Christus te zoeken. Hij spoorde zijn hoorders aan tot geloof en tot gebed. Die twee zaken vormden voor hem geen tegenstelling. ‘Genade-werk is geen werk dat ons op een zekere dag bij gelegenheid zo maar komt aandrijven; het wordt afgebedeld.’

Naar Hofmans overtuiging overheerste bij een belangrijk deel van de rechtse afgescheiden kerken de verkiezing in de prediking. Hofman begon niet met de verkiezing maar met de roepstem van Christus tot verloren zondaren. De verkiezing predikte hij als troost voor Gods kerk. Ik geef weer een citaat: ‘Als wij Hem aanroepen, is het niet zo dat wij een goede kans van slagen hebben. Gods Woord zegt ons: “Een iegelijk die bidt, die ontvangt.” Laten we dan toch de wereld loslaten met al haar begeerlijkheden, die levert ons toch niets op dan de dood. Bij God is echter alles aan te treffen tot het leven en de zaligheid. Laten we ons dan niet bezig houden met de wereld, ook niet met beschouwingen over de godsdienst en over onszelf, maar laten wij de genade Gods zoeken zoals die uit God is in Christus en dat door de kracht van de Heilige Geest.’

Hofman leerde: ‘God heeft redenen uit Zichzelf geno­men, an­ders kwam er niets van te­recht. Wij hebben met een God te doen, Die brandt van zon­daars­liefde, een God Die zondaren wil bezitten.’ ‘Lief­de, god­delijke, eeu­wige liefde waarmee God bewogen is van voor de grondleg­ging der we­reld, die Hij hier in de tijd openbaart en in vrucht tot zaligheid doet kennen.’

Gods genade is onvoorwaardelijk. God komt met Zijn genade tot ver­loren zondaren. ‘Wij kunnen,’ zo zei Hofman, ‘als zondaar bij Chri­stus te­recht, niet als een veranderd mens of een mens met een goed begin.’ Hij wees erop dat de tollenaar bad: ‘O God, wees mij zondaar gena­dig,’ en niet: ‘O God wees mij de arme zon­daar genadig.’ Wie werke­lijk van schuld overtuigd is, durft het daar zelf namelijk helemaal niet voor te houden. Dan is alles schuld, en zien we overal tekorten.

Hofman bracht naar voren: ‘Er komt niets van een mens bij. Er helpt geen goe­de wil aan, noch deugd of pli­cht, want die hebben wij niet. Daarom wens ik u allen, voor zover gij niet tot Hem gekomen zijt, toe, dat gij moede wordt in uw zonde, dat gij er niet meer in kunt leven. Christus zegt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.” Hij wil zeggen: “Ik sta, als je nu zó vermoeid en belast bent van je zon­den, met open armen gereed. Als je nergens meer weet te blijven, dan kunt gij bij Mij terecht.” De Koning breidt Zijn armen uit en Hij heeft toch zo’n ruim Middelaars­hart.’

Bij Hofman kwam eens een man aan de deur met een collectebus en met een blaadje van een in de rechterflank van de gereformeerde gezindte bekende stichting. Hofman nodigde hem binnen. Deze man zei dat de prediking alleen voor Gods volk was en dat alleen de uitverkorenen zalig worden. Met dat laatste was ds. Hofman het eens. Over het eerste dacht hij anders. Hij begon met deze man echter geen twistgesprek, maar vroeg heel eenvoudig: ‘Hoe denkt u nu te weten te komen dat u bij Gods volk hoort en een uitverkorene bent?’ De man had het over bekommernis, benauwdheid en nood en zei dat hij er veel om bad of God hem dit wilde leren.

‘Dat is helemaal de weg niet’, zo antwoordde Hofman. ‘Ik lees in mijn Bijbel,’ zo zei hij, ‘dat Christus het Brood des levens is, die aan de wereld het leven geeft. De vraag is maar of u honger hebt. Hij wil u verzadigen.’ Zo wees Hofman op Christus Die zondaren ontvangt en met hen eet en Die de enige spiegel van de verkiezing en de enige grond van de zaligheid is. Onze bekommernis en nood maken ons niet zalig, maar alleen het geloof in Hem. Jaren later bleek op het sterfbed van deze man dat dit gesprek een keerpunt in zijn leven was geweest en hij mocht sterven, ziende op Jezus de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

In elke preek van Hofman kwam het onderscheid tussen het waarachtig geloof en het schijngeloof naar voren. De werkingen hiervan werden tegenover elkaar gesteld. Dat nam niet weg dat Hofman zich – van het begin tot het einde van zijn preek – tot heel de gemeente richtte. Steeds ge­bruikte hij de aanspraak ‘wij’, ‘ons’ of ‘gij’ en ‘jullie’. Nooit sprak hij Gods volk afzonderlijk toe. Uitdrukkingen als ‘volk van God in ons midden’ of ‘kind van God in ons midden’ heb ik hem nooit horen doen.

In een per­soon­lijk gesprek heb ik hem daar eens naar gevraagd. Hij vertelde dat hij dat nooit deed, omdat hij bang was dat door de aanspraak ‘o volk van God in ons midden’ de be­keerde mens op de troon werd gezet en zij die on­bekeerd waren, zouden menen dat het nu volgende gedeelte van de preek hen niet aanging. Daar kwam voor hem nog bij dat hij vreesde, dat juist de schijngelo­vigen zou­den menen dat het over hen ging, terwijl de kinderen van God in hun aanvechtin­gen en noden zich juist niet bij het volk van God durven scharen.

Hofman was ook bevreesd dat een dergelijke wijze van benadering de indruk wekte dat ongeloof eigenlijk normaal was en waarachtig geloof abnormaal. Hij was er diep van overtuigd dat waarachtig geloof een genadegave van God is, maar ook dat ongeloof een zonde is. Uitgaande van de beloften van God waarmee God in de bediening van het Woord tot ons komt en die aan ons in de Heilige Doop zijn betekend en verzegeld, drong Hofman erop aan de zaligheid in Christus te zoeken vanuit de diepe overtuiging dat niets zozeer de moeite waard is als dat.

De gehele preek door betrok Hofman al zijn hoorders bij wat hij zei. Hij vertelde wie God is en hoe Christus een volkomen Zaligmaker is. Hij gaf weer hoe de Heilige Geest Christus dierbaar maakt en Gods liefde uitstort in het hart. Van daaruit riep hij zijn hoorders op voorzover zij hiervan weet hadden God alleen daarvoor de eer te geven. Bij degenen die na deze dingen te hebben gehoord, moesten erkennen hier buiten te staan, drong hij erop aan met hun armoede voor de dag te komen en hun nood aan God te belijden opdat Hij in hun leven over zou komen. Tegen de laatsten kon hij zeggen: ‘Staan wij hier nog buiten, laat varen alle eigenwillige godsdienst, licht of zwaar. Steekt je lege handen naar God uit om in Zijn lieve Zoon ontferming te vinden.’

Hofman ging in zijn preek niet op academische wijze in op de vraag voor wie Gods beloften zijn. In de lijn van Kohbrugge predikte hij dat Gods beloften voor zondaren zijn en hij vroeg zijn hoorders of zij wilden erkennen dat te zijn. Zo dat niet het geval was, dan drong hij erop aan de werkelijkheid onder ogen te zien. Ook de kennis van zonde en schuld bracht hij niet naar voren als een werk dat de mens eerst moet volbrengen, maar hij plaatste dat in het kader van Gods opzoekende zondaarsliefde. God zoekt het verlorene. Hofman predikte Adam en Christus. Centraal stond voor hem de boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze enkel en alleen op grond van Christus’ verdienste en die aan-genomen door het geloof alleen.

Bij zijn veertigjarig jubileum als voorganger verwoordde hij het doel van zijn prediking als volgt: ‘Daar zag ik: al wat ik in Adam in het paradijs verloren had, dat was in Christus, in die tweede Adam en daar kon ik het weer terugkrijgen. Toen is de Koning Zijn hart gaan openen en daar heb ik zó diep ingezien, in Zijn Middelaarshart: daar spatten de vonken af in zondaarsliefde. Hij wil zondaars bezitten. Dat heeft een stempel gezet op mijn leven en prediking. Als ik nu bijvoorbeeld hoor (en ik hoor van alles en nog wat): “Och ja, mocht de Heere eens overkomen,” “Mocht het eens dit,” “Mocht het eens zó,” Mijn vrienden, nu zal ik eens ronduit praten, dat klinkt in mijn oren als vloeken. Want ik heb toen in het hart van de Koning gekeken en dát gezien. Daardoor draagt de prediking steeds weer dit stempel: de breuk ligt bij óns, bij jullie en bij mij, maar niet bij Hem. Want waar gaat het om? Gaat het om: “Mocht de Heere eens overkomen?” Neen, God ìs overgekomen. Maar nu moeten wij eens overkomen naar de kant van God. Wij moeten eens met onze schuld voor de dag komen zoals we zijn. (…) De naam van de Zaligmaker is toch Jezus. Hij zal Zijn volk zaligmaken van zonden! Waar zijn de zondaars die hongeren? Waar de dorstigen? Waar de amechtigen? Waar de ongelukkigen? Voor hen klopt er een liefdeshart, maar niet voor vroomheid en godsdienst.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s