Is de Bijbel echt het gezicht van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Is de Bijbel echt het gezicht  van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Wanneer mensen buiten de kerk bezwaar maken tegen het christelijke geloof, komen vaak twee zaken naar voren. Het eerste is dat de kerk belijdt dat er buiten Christus geen behoud is en het tweede betreft het getuigenis over huwelijk en seksualiteit. Deze bezwaren leven ook binnen de kerk zelf. Getuigt het niet van hoogmoed, zo [...]

Het gezag van de Schrift en de vrouw in het ambt

Het gezag van de Schrift en de vrouw in het ambt

Inleiding In de vorige eeuw begonnen meerdere kerken de ambten voor vrouwen open te stellen. In Neder­land gingen de Doopsgezinde Broederschap en Remonstrantse Broederschap voorop. Beide kerken kunnen als vrijzinnig worden gekenmerkt. De Bijbel wordt niet als Gods Woord erkend, maar als bron van religieuze inspiratie. In 1931 volgde de Evangelisch Lutherse Kerk. Men meende [...]

Hoe zien wij de toekomst?

Hoe zien wij de toekomst?

Wat zegt de Bijbel over de toekomst? Wie over de Bijbelse toekomstverwachting spreekt, moet inzetten bij de moederbelofte: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen’ (Gen. 3:15). Hier wordt de [...]

Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]

Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]

Gebed voor het behoud van de kroningseed van het Verenigd Koninkrijk

Gebed  voor het behoud van de  kroningseed van het Verenigd Koninkrijk

Na het overlijden van Elisabeth II is haar zoon Charles koning van het Verenigd Koninkrijk geworden. Het zal nog enige tijd duren vóór de officiële kroning plaats vindt. Als vorst krijgt hij onder andere de titel ‘Defensor Fideï’ (Beschermer van het geloof). Als eerste droeg Hendrik VIII deze titel. Hij ontving hem op 11 oktober [...]

De HEERE blijft Dezelfde en houdt Zijn kerk in stand

De HEERE blijft Dezelfde en houdt Zijn kerk in stand

Een van de manieren waardoor wij kennen merken dat de Heere Zijn kerk in stand houdt zijn geloofs-getuigenissen die worden gepubliceerd. Nu valt van het ene geloofsgetuigenis meer te leren dan van het andere. Van groot belang is dat in de beschrijving van het leven van de betrokkene de Bijbel als norm wordt gehanteerd. Dat [...]

Actuele thema’s uit de geloofsleer. Eerste serie

Actuele thema’s uit de geloofsleer. Eerste serie

Inleiding Na zijn vertrek bij het Hersteld Hervormd Seminarie werd dr. P. de Vries lector bij de stichting ‘Godvrucht en wetenschap’. Met haar naam geeft deze stichting aan dat wetenschap, en zeker theo-logische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil [...]

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

Al bijna twee jaar is de wereld en ook onze Nederlandse samenleving in de greep van de coronacrisis. Wie alleen al het boek Openbaring leest, zal in deze pandemie een appel van God op de mensheid tot verootmoediging en bekering vernemen. Verdrietig is dat van die verootmoediging naar buiten toe weinig is te merken. De [...]

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Sharon James, Gender Ideology: What Do Christians Need to Know? (Fearn: Christian Focus Publi-cations, 2018), paperback 132 pp., £7,99 (ISBN 9781527104815) Sharon James is de vrouw van Bill James, de principal (rector) van London Seminary. Zij heeft dit boek geschreven om christenen te wapenen tegen de gedachte dat het verschil tussen man en vrouw vloeiend [...]