Jona een historische persoon of literaire fictie? Het belang van het antwoord op deze vraag

Jona een historische persoon of literaire fictie? Het belang van het antwoord op deze vraag

Jona’s verlossing uit de vis een voorafschaduwing van de opstanding van de Heere Jezus Christus Is Jona wel een historisch figuur of is hij een literaire fictie en moet het boek dat zijn naam draagt als een allegorie of gelijkenis worden gezien? Voor de Vroege Kerk leed dit geen enkele twijfel dat Jona werkelijk had [...]

Het Woord in geding. Een belangrijke publicatie over de uitleg van de Bijbel

Het Woord in geding. Een belangrijke publicatie over de uitleg van de Bijbel

De verschuivingen binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Decennia lang viel buitenstaanders een aantal zaken bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt op. Dat was dat men onverkort vasthield aan het gezag van de Schrift en de gereformeerde belijdenis zonder reserve aanvaardde, maar ook het feit dat zij weinig ernst leken te maken met de noties van tweeërlei [...]

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Voor een christen en zeker een protestants christen is het gezag van de Schrift een aangelegen punt. Elke klassieke en orthodoxe christen tot welke stroming hij ook binnen de wereldkerk be­hoort, aanvaard de Bijbel als het Woord van God. Een protestant stelt daarbij heel nadruk­ke­lijk dat de Schrift haar gezag niet aan dat van de [...]

Een boek over Jezus. Hoe wordt academische theologie bedreven?

Een boek over Jezus. Hoe wordt academische theologie bedreven?

Een boek over Jezus Henk Bakker, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de leerstoel Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme, schreef een boek over Jezus. In zijn boek maakt hij met behulp van de inzichten uit de laatste decennia van de nieuwtestamentische wetenschap een recon-structie van Jezus’ leven. Bij Bakker hebben de vroege [...]

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

De Bijbel is een boek waarin we in meer dan één opzicht niet uitgestudeerd raken. Om beter zicht te krijgen op de Bijbelse boodschap zijn er boeken die ons daarbij kunnen helpen. Boeken die zowel van academisch niveau zijn als van eerbied voor de Schrift getuigen, zijn in de Engelse taal veel breder voor handen [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]

Het lezen en onderzoeken van de Bijbel

Het lezen en onderzoeken van de Bijbel

De Bijbel de stem van de levende God en het gelaat van God Luther schreef twee dagen vóór zijn sterven dat wij vijf jaar met herders moeten verkeren om de herdersgedichten van Vergilius te verstaan. Wij moeten wel vijfentwintig jaar in de politiek hebben gezeten om de redevoeringen van Cicero op hun juiste waarde te [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een tweetal vragen aan Hoek Het zal duidelijk zijn dat ik in wat ik tot dusver van Een stem uit de hemel weergaf, het boek met veel instemming las. Dat neemt niet weg dat ik bij de bijdrage van Hoek een tweetal vragen heb waarbij de tweede ingrijpender is dan de eerste. Mijn eerste vraag [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een bijbels-theologische en dogmatische studie over het spreken van God In Een stem uit de hemel Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd gaan dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek in op de betekenis van Gods spreken. In het eerste deel, van de hand van Paul, komt aan de orde hoe in [...]

Is de Bijbel echt het gezicht van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Is de Bijbel echt het gezicht  van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Wanneer mensen buiten de kerk bezwaar maken tegen het christelijke geloof, komen vaak twee zaken naar voren. Het eerste is dat de kerk belijdt dat er buiten Christus geen behoud is en het tweede betreft het getuigenis over huwelijk en seksualiteit. Deze bezwaren leven ook binnen de kerk zelf. Getuigt het niet van hoogmoed, zo [...]