Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Zaterdag 5 januari 2019 werd de Nederlandse tekst van de zogenoemde Nashville-verklaring met een naschrift gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. De vervolgens ontstane ophef rondom deze verklaring was enorm. Op sociale media spraken duizenden Nederlanders zich afkeurend uit over de verklaring. Twee weken lang kreeg het thema in de media, inclusief de publieke omroepen, volop aandacht. Ook heel wat christenen haastten zich om zich, deels of geheel, van de verklaring te distantiëren, trokken hun steun in of deden er het zwijgen toe.

Ons vurig gebed moet zijn dat het Bijbelse getuigenis over huwelijk en seksualiteit, zoals gedeeld in de Nashville-verklaring, ter bemoediging mag zijn voor christenen die volgens Gods inzettingen willen leven. We bidden of de inhoud van de verklaring beleden wordt (of zal worden) door veel christenen in Nederland en daarbuiten. Dit in gehoorzaamheid aan en in navolging van onze Zaligmaker Jezus Christus en Zijn heilzame geboden. Hij is immers alle glorie en aanbidding waard, zoals het eerste artikel van de kleine Westminster Catechismus het ook prachtig verwoordt: “Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen”.

 

Wat zegt de Nashville-verklaring?

Een van de kernelementen van de Nashville-verklaring is dat een christen wanneer het gaat om huwelijk, relaties en seksualiteit, wil leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden en overeenkomstig Zijn bedoeling. In de Bijbel geeft God ons zijn prachtige en unieke scheppingsorde. Hij stelde het huwelijk in als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, waarbij trouw en liefde centraal staan en waarbinnen seksualiteit een prachtige plaats heeft. De Nashville-verklaring geeft een samen-vatting van deze Bijbelse waarden en gaat hiermee in het spoor van een al eeuwenlang bestaande kerkelijke visie.

In de verklaring wordt onder meer het aangaan van homoseksuele en lesbische relaties afgewezen. Hierbij is het van belang om op te merken dat de verklaring zich niet in het bijzonder richt op mensen met homoseksuele gevoelens (ondanks framing in zowel seculiere als christelijke media), maar het Bijbelse getuigenis over huwelijk en seksualiteit voor het voetlicht wil brengen. Ook overspel, seks voor het huwelijk en pornografie worden door deze verklaring afgewezen. Met andere woorden: de verklaring sluit iedereen in, zowel mensen heteroseksuele als homoseksuele gevoelens. Benadrukt wordt het belang van een leven in gehoorzaamheid aan God.

 

Wat de Nashville-verklaring zegt is niet nieuw

Na publicatie van de Nashville-verklaring, kwamen er uit alle hoeken van de samenleving ongekend veel reacties. In eerste instantie waren die in de reguliere media overwegend (zeer) negatief. Zo werd gezegd dat het document zou beweren dat homoseksualiteit te genezen zou zijn, iets wat overigens nergens in de verklaring terug te vinden is. Ook werd genoemd dat de verklaring ‘homohaat’ zou propageren. De verklaring en het nawoord roepen echter nergens op deze mensen negatief te bejegenen, maar geven hen juist een volwaardige plek in de christelijke gemeente.

Naast negatieve reacties, waren er gelukkig ook andere journalistiek meer neutrale reacties van onder meer de NOS en Nieuwsuur. Zo legde directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, in een uitzending in Nieuwsuur (9 januari 2019) uit dat de ondertekenaars niet veranderd zijn in hun opvattingen, omdat christenen dit al eeuwen belijden. De heftige reacties laten, aldus Putters, zien dat juist de samenleving ingrijpend is veranderd.

Bijzonder was dat Pieter van der Leer mocht getuigen dat de Bijbelse lijnen heilzaam zijn voor iemand met homoseksuele gevoelens die Christus wil volgen (NOS, 12 januari 2019). Pieter legde uit dat de verklaring zowel de ‘hetero’ als ‘homo’ christenen voorhoudt hoe wij voor God dienen te leven.

 

Verdeeldheid onder christenen

Buitengewoon verdrietig was de geringe bereidheid van christenen tot het delen van een positief christelijk getuigenis in roerige tijden. Direct na het verschijnen van de verklaring distantieerden veel christenen zich deels of geheel van de inhoud of lieten zij het na om hun steun te betuigen. Dit terwijl de ontstane commotie rondom de verklaring een unieke gelegenheid bood (en nog altijd biedt) om te belijden wie God is en wat Hij van ons vraagt (zie ook 1 Petrus 3:15). Gods geboden zijn heilzaam en het navolgen waard!

De verklaring gaat in het spoor van een al eeuwenlange bestaande christelijke visie en deelt geen nieuwe opvattingen. De verklaring beweert helemaal niet dat homoseksualiteit te genezen is. In naschrift bij de Nederlandse (dat ingaat op de schuld van de kerk en het belang van een pastorale benadering) is uitgelegd dat de verklaring zich richt op kerkelijk leiders (te zien aan het taalgebruik) en bedoeld was voor een studiedag. Toch bleef de steun van veel christenen uit.

Eén van de Amerikaanse initiatiefnemers Albert Mohler stelt in een Podcast naar aanleiding van de ontstane commotie in Nederland, dat de echte vraag niet is wie de verklaring heeft ondertekend, maar wie niet (Mohler, 9 januari 2019). Rosaria Butterfield (de ex-lhbti-activiste en auteur van het boek Een onwaarschijnlijke bekering) dat het in deze discussie uiteindelijk dan ook over de vraag of wij ons door de Bijbel (willen) laten gezeggen: “Wat op het spel staat is de vraag of we de Bijbel kunnen vertrouwen als die zegt wie je bent, wie God is en wat wij te doen hebben.”

Gelukkig is er ook een andere kant. Naast kritiek waren er tal bemoedigende, hartelijke en warme reacties van zowel reformatorische als evangelische christenen, waaronder die van voorgangers Kees van Velzen en Oscar Lohuis. Ook vanuit het buitenland kwamen er veel steunbetuigingen. Zo bleek een verbondenheid in Christus over grenzen en kerkmuren heen. Het gaat erom Gods Woord te laten spreken in het leven van alledag en Zijn geboden leidraad te laten zijn.

 

Duidelijk en liefdevol spreken gaan hand in hand

Wat in het ontstane debat vaak naar voren is gebracht, is dat het beter zou zijn om te beginnen bij de pijn en nood van onze naaste. Maar is dat ook terecht? . Echter, de nood van de mens moet geplaatst worden onder de koepel van Gods Woord en niet Gods Woord onder de koepel van de nood van de mens. Dat laatste zien we helaas ook in de gereformeerde gezindte steeds meer gebeuren. Het helder uiteenzetten van de Bijbelse lijnen sluit diepe pastorale bewogenheid niet uit. Integendeel, duidelijk en tegelijkertijd liefdevol spreken tot onze medemens gaan juist heel goed hand in hand.

Hierin is Jezus zelf hét grote voorbeeld. Denk aan hoe Hij omgaat met een overspelige vrouw (Johannes 8). Deze vrouw die door de Farizeeën bij Jezus gebracht werd, had gezondigd. De Heere Jezus ontkende dat ook niet. Maar bij Hem vond ze genade èn een opdracht haar leven op orde te brengen: “Zondig niet meer”. In dit verband schrijft de Amerikaanse theoloog Arthur Pink het volgende: “De waarheid alleen zal iemand te onverdraagzaam maken; liefde alleen hem te tolerant”. Maar “waar deze op de juiste manier worden gecombineerd, produceren ze een volwassenheid die zich uit in kracht en vriendelijkheid, in onderscheidingsvermogen en sympathie, in gerechtigheid en compassie [..]”.

Vlak na de publicatie van de verklaring kwam op een belijdeniscatechisatie een homoseksuele catechisant voor het eerst met zijn gevoelens naar buiten. Anders dan sommigen wellicht ver-wachtten, steunde de Nashville-verklaring deze catechisant juist om open te zijn over zijn gevoelens en te willen leven in gehoorzaamheid aan Christus.

Ouders van kinderen met homoseksuele gevoelens hebben laten weten zich nu gesteund weten om vast te houden aan wat de Bijbel zegt ten aanzien van homoseksuele relaties. Daarnaast is het document op scholen en tijdens catechisatielessen besproken en ontstonden hierdoor waardevolle discussies. Blij waren we ook met de kerkdienst die bezocht werd door lhbt-actievoerders, met wie gemeenteladen na afloop een goed gesprek hadden.

Ieder mens die door het geloof tot Jezus komt, ontvangt genade en vergeving van zonden. Jezus zelf stierf aan het kruis en baande een weg terug naar Hem. God wil ons Zijn genade geven, zodat wij tot Zijn eer gaan leven. De Nashville-verklaring werpt geen stenen, maar benadrukt het belang van een leven in gehoorzaamheid aan God. Wij zijn allemaal zondaren die Gods genade elke dag opnieuw nodig hebben. Ook als werkgroep erkennen en weten wij dat wij alleen door die genade kunnen leven.

 

Hoe nu verder?

De commotie rondom de Nashville-verklaring heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om Gods Woord leidraad te laten zijn in ons leven. Wat de Bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit vraagt het om door ons beleden te worden. Wat een geweldige zegen zou het zijn als wij als christenen elkaar mogen herkennen en vinden in wat de Bijbel ons voorhoudt. Dit tot eer en glorie van onze Redder en Zaligmaker Jezus Christus.

Hij heeft, om de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht (Hebreeën 12:2). Om het met de woorden van Openbaring 4:21 te belijden: “Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.”

Bronnen

Mohler, A. (2019, 9 januari). The Briefing. Wednesday, Jan. 9, 2019. Te raadplegen via https://albertmohler.com/2019/01/09/briefing-1-9-19/

Nieuwsuur (2019, 9 januari). De mensen die nog overblijven in de kerk, worden ook wat strikter in de leer. Te raadplegen via https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2266665-de-mensen-die-nog-overblijven-in-de-kerk-worden-ook-wat-strikter-in-de-leer.html

NOS (2019, 12 januari). Pieter is een jonge christelijke homo en steunt de Nashville-verklaring.Te raadplegen via https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2266665-de-mensen-die-nog-overblijven-in-de-kerk-worden-ook-wat-strikter-in-de-leer.html

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s