Gij zijt hun roem

De eeuwen door heeft de HEERE mensen gebruikt om Zijn Kerk te bewaren en te vermeer­deren. Dan denken we uiteraard allereerst aan dienaren van het Woord. Daarnaast kunnen ouderlingen en diakenen worden genoemd. Het geldt ook mensen die nooit een ambt heb­ben bekleed. Dat wordt ook in deze bundel duidelijk. Contacten met Zijn kinderen wil de HEERE gebruiken om het geloof te wer-ken en te versterken.

Bij het eerste denk ik aan het feit dat je door contacten met levende christenen begint te voelen wat je mist, namelijk de toegang tot God en de verborgen omgang met God. Onder Gods zegen brengt ons dat op de knieën en wat is het dan een wonder als wij bemerken dat ook voor ons de toegang tot God, die door onze eigen schuld gesloten was, ons in de Middelaar Jezus Christus wordt ontsloten.

Contacten met meer geoefende kinderen van God zijn telkens weer een middel geweest om toe te nemen en te verdiepen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Daarbij besef ik dat de allerheiligsten van Gods kinderen nog maar een klein beginsel hebben van de nieu­we gehoorzaam-heid. Daarom moeten en mogen wij de inzichten en gedragingen van kinderen van God nooit als de laatste maatstaf zien. De uiteindelijke maatstaf kan en mag alleen de Bijbel zijn als het heilige en onfeilbare Woord van God.

Dat neemt niet weg dat de Bijbel ons zelf duidelijk maakt dat wij veel van kinderen van God kunnen leren. In het leven van kinderen van God krijgt de boodschap van Gods genade in Christus, ook al is het ten dele, vlees en bloed. Juist dan is het wel zeer aan te bevelen om je niet tot contacten met mensen behorend bij een zelfde kring te beperken. Elke kring heeft zijn eigen gevoeligheden en accenten, ook waar men leeft bij de kern van het christelijke geloof.

Breedheid van contacten kan ertoe bijdragen het verschil tussen hoofd- en bijzaken scherper te kun-nen onderscheiden en te duiden en zo des te beter de kern te zien. Die kern kan worden weergegeven met Psalm 89:8 (berijmd). Een psalmvers dat niet alleen door de melodie, maar ook door de inhoud zo’n diepe plaats heeft gekregen in de harten van vele Nederlandse christenen.

Eigenlijk komen we met Psalm 89:8 (berijmd) nog meer bij de kern van het chris­telijke geloof dan met Psalm 89:7 (berijmd). In het laatste vers gaat het over het volk van God. In het eerste vers gaat het heel uitdrukkelijk over God Zelf en de door Hem gegeven Middelaar, Zijn eigen Zoon Jezus Christus Die God bleef en mens werd. De Middelaar Die Priester en Koning tegelijk is. Die Zijn leven gaf voor Zijn Kerk en als de Overste van de koningen van de aarde Zijn Kerk bewaart en beschermt. Mijn bede is dat de taal van Psalm 89:8 (berijmd) de taal van het hart van elke lezer van deze levensschetsen mag worden.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;

Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen,

Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen;

Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven,

En onze Koning is van Isrels God gegeven

N.a.v. ds. P. de Vries, Gij zijt hun roem. Herinneringen aan kinderen van God (Den Hertog, Houten, 2017), hardcover 108 pp., €15,90 (ISBN 978-90-331-2859-2)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s