Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit?

Samen met dr. M. Klaassen schreef ik het boek Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit? Hier volgt het woord vooraf waarmee wij deze studie inleiden.

De studie die uw in handen hebt, is een uitwerking van de lezingen die wij hielden op de studiedag die 12 september 2019 in Putten werd gehouden naar aanleiding van de Nashville Verklaring. Deze ver-klaring werd in 2017 opgesteld en gepubliceerd door The Council on Biblical Manhood and Woman-hood en breed gedragen door christenen in de Verenigde Staten van Amerika. De directe aanleiding voor de publicatie was het besluit van het hooggerechtshof in 2017 om de omschrijving van het huwe-lijk aan te passen, zodat ook een verhouding tussen twee personen van hetzelfde geslacht door de overheid een huwelijk kon worden genoemd. De Nashville Verklaring geeft in kort bestek de kernen van het Bijbelse getuigenis over huwelijk en seksualiteit weer. Het doel ervan was om christenen bij het Bijbelse getuigenis te bewaren en hun handvatten te geven dit getuigenis in de samenleving door te geven.

Al voordat er een Nederlandse vertaling werd geïntroduceerd, was de Nashville Verklaring al in het Spaans, Portugees, Frans en Duits vertaald. Nergens leidde de introductie tot zo’n storm als in Nederland. Een storm die liet zien hoezeer ons land geseculariseerd is, maar die voor een deel ook te maken had met het feit dat de Nashville Verklaring zelf niet goed werd gelezen. Op de studiedag werd de Nashville Verklaring in een bredere context geplaatst. De Bijbelse gegevens waarop de verklaring is gebaseerd, werden belicht. Ook werd aandacht gegeven aan de pastorale verwoording van het Bijbelse getuigenis. Helderheid in getuigenis en bewogenheid met mensen die worstelen om naar Gods geboden te leven of zelfs een weg bewandelen die daar haaks op staat, sluiten elkaar voor een christen niet uit, maar in.

Tot voor enkele decennia deelde vrijwel de gehele samenleving de overtuiging dat seksualiteit bedoeld was voor het huwelijk tussen één man en één vrouw. Hield men zich daar niet aan, dan besefte men bijna altijd zelf dat men een universele norm overtrad. Hoe komt het dat onze samenleving op dit punt zo is veranderd? In het eerste hoofdstuk van deze studie wordt daarop ingegaan. Dat het woord ‘huwelijk’ nu ook kan worden gebruikt voor een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht laat wel heel duidelijk zien dat er sprake is van een radicale verandering in de seksuele ethiek. Een verandering die door de overheid is gestimuleerd en gesanctioneerd.

Wat betekent dit voor christenen? Een groot deel van de kerken en christenen in Nederland volgt fei-telijk de maatschappelijke ontwikkelingen. Als een homoseksuele relatie duurzaam is, is zij in principe aanvaardbaar. Is het niet als eerste optie, dan toch wel als verlegenheidsoplossing. Dat is Bijbels gezien een heilloze weg, die strijdig is met het uitdrukkelijke getuigenis van de Schrift. Veel-zeggend is ook dat deze zienswijze haaks staat op de wijze waarop de kerk de eeuwen door de Schrift heeft verstaan. Vanuit de overtuiging dat de Bijbelse gegevens niets van hun geldigheid verloren hebben, zoeken wij in dit boek naar antwoorden op vragen over huwelijk, seksualiteit en in het bijzonder homoseksualiteit. We willen hiermee een weg wijzen die door Gods genade ook vandaag begaanbaar is.

Dit boek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, ‘Revolutie in beweging’, biedt antwoord op de vraag: Hoe zijn we zover gekomen? Het schetst enkele hoofdlijnen van de seksuele revolutie en de doorwerking daarvan tot vandaag. Dit kader is nodig om te begrijpen waarom de westerse samenleving in een korte tijd totaal anders is gaan denken over seksualiteit en gender. In het tweede hoofdstuk passeren alle relevante Schriftgegevens uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament de revue. Het derde hoofdstuk biedt een analyse van de hermeneutische lenzen die worden gebruikt om concrete Schriftgegevens te relativeren. Aangetoond wordt dat die lenzen Bijbelse noties uit de context halen waarin ze binnen de Bijbel zelf functioneren. De onderliggende gedachte van deze interpretaties is dat de Schrift geen eenheid is en niet genoegzaam is. Gegevens buiten de Schrift krijgen een zelfstandige waarde.

Het vierde hoofdstuk belicht worden een aantal kernprincipes behandeld die relevant zijn voor het thema van huwelijk en seksualiteit en in het bijzonder homoseksualiteit. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de gedachte dat seksualiteit bepalend is voor je identiteit. Hoe algemeen geaccep-teerd deze opvatting ook is, feitelijk is het een heel recente gedachte die niet spoort met een Bijbelse mensvisie. Onze diepste identiteit wordt niet bepaald door onze seksuele gevoelens, bepalend is of we al dan niet de Heere Jezus Christus toebehoren. Wie echt christen is, mag weten dat hij het eigendom van Christus is, en dat bepaalt dan ook zijn omgang met seksualiteit en seksuele gevoelens. Duidelijk wordt gemaakt dat op dit punt elke christen een levenslange strijd met zichzelf en de zonde heeft te voeren.

Bij alle gebrokenheid die ervaren kan worden op het gebied van relaties en seksualiteit, mag een christen weten van een liefde die boven alles uitgaat. Dat is de liefde van God, geopenbaard in Christus. God gaf Zijn Zoon voor verloren zondaren. Met Zijn liefde komt Hij tot verloren zondaren. Als de Heilige Geest die liefde uitstort in ons hart zijn we een ware christen. Dan krijgen we God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan geldt ook van onze liefde tot Hem dat zij boven alle andere vormen van liefde en genegenheid uitgaat. Moeten we een keuze maken tussen mensen en God, dan kunnen we niet anders dan betuigen dat wij God hebben lief gekregen boven alles.

Onze diepste wens is dat de kerk van Nederland bewaard blijft bij of terugkeert tot het onverkorte Bijbelse getuigenis over huwelijk en seksualiteit. En dat temeer omdat afwijking daarvan in leer of leven geen middelmatige zaak is, maar een zaak die volgens de Schrift de zaligheid raakt. Christenen worden tot belijden geroepen, juist op het punt waar de tijdgeest en het Bijbelse getuigenis op elkaar botsen. Dan kan belijden lijden tot gevolg hebben. De bereidheid daartoe behoort tot de diepste kern van het christen-zijn.

Laten christenen elkaar aansporen om te zien op Christus, naar Zijn stem te luisteren en in Zijn wegen te wandelen. Dat vraagt altijd zelfverloochening en strijd, ook tegen onszelf. Echter, voor een christen geeft niet zelfontplooiing de grootste vreugde, maar het feit Christus te mogen toebehoren. Die vreugde is hier altijd ten dele. Eenmaal zal zij volkomen zijn, als wij in het nieuwe Jeruzalem mogen aankomen. Onze diepe hoop is dat lezers van dit boek elkaar daar mogen ontmoeten. Het is zeker dat niemand daar zal binnengaan die geen ernst maakt met het bevel van geloof en bekering. Maar het is even zeker dat wie in geloof de smalle weg bewandelt, het nieuwe Jeruzalem mag binnengaan.

Arnemuiden/Nunspeet maart 2020                               

 dr. M. Klaassen en dr. P. de Vries 

dr. M. Klaassen en dr. P. de Vries. Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksua-liteit en identiteit? (Apeldoorn: De Banier, 2020), paperback 184 pp., (ISBN 9789087183714)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s