Lessen uit Psalm 45 voor verkering en huwelijk

Lessen uit Psalm 45 voor verkering en huwelijk

Hoor, o dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder. (Psalm 45:11-12) In het boek van de Psalmen komen we meerdere koningspsalmen tegen. Psalm 45 is er daar [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (2)

Een tweetal vragen aan Hoek Het zal duidelijk zijn dat ik in wat ik tot dusver van Een stem uit de hemel weergaf, het boek met veel instemming las. Dat neemt niet weg dat ik bij de bijdrage van Hoek een tweetal vragen heb waarbij de tweede ingrijpender is dan de eerste. Mijn eerste vraag [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een bijbels-theologische en dogmatische studie over het spreken van God In Een stem uit de hemel Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd gaan dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek in op de betekenis van Gods spreken. In het eerste deel, van de hand van Paul, komt aan de orde hoe in [...]

Kuyper en Bavinck. Cultuur en bevinding

Kuyper en Bavinck. Cultuur en bevinding

De openheid van Bavinck en Kuyper naar de cultuur In het RD stond dinsdag 22 november jl. een bijdrage waarin verwezen werd Bavinck en Kuyper. Daarbij werd hun openheid naar de samenleving onderstreept. Zowel Kuyper als Bavinck waren van mening dat het beeld van God na de zondeval niet alleen zichtbaar wordt binnen de kerk [...]

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Aan het einde van januari start er weer een cursus van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ en wel ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’. In deze cursus worden, zoals de titel van de cursus aangeeft, belangrijke thema’s uit de geloofsleer behandeld. Dat gebeurt mede in het kader van de geschiedenis van de theologie. Allereerst wordt aandacht [...]

God leren kennen

God leren kennen

Voor het blad Evangelical Magazine schreef James. I. Packer in de jaren zestig van de vorige eeuw een serie Bijbelstudies over God, over Zijn eigenschappen en hoe God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus verloren zondaren met Zichzelf heeft verzoend en zo de weg heeft gebaand voor gemeenschap met Hem. In deze Bijbelstudies komen [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het be­staan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke gods­dienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware chris­te­nen over­­vallen kunnen worden door [...]

Wat is het karakter van onze godsdienst?

Wat is het karakter van onze godsdienst?

In mijn preken haal ik graag gezangen met een bijbelse inhoud aanhaal. Volgens mijn confessionele collega’s op de Veluwe deed ik het meer dan zij, zo werd eens gezegd op een ringvergadering die plaats vond vóór mei 2004. Geen van de predikanten citeerden bij hun weten zoveel gezangen in hun preken als ik. Kwalijk genomen [...]

Is de Bijbel echt het gezicht van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Is de Bijbel echt het gezicht  van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Wanneer mensen buiten de kerk bezwaar maken tegen het christelijke geloof, komen vaak twee zaken naar voren. Het eerste is dat de kerk belijdt dat er buiten Christus geen behoud is en het tweede betreft het getuigenis over huwelijk en seksualiteit. Deze bezwaren leven ook binnen de kerk zelf. Getuigt het niet van hoogmoed, zo [...]