De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

Of men de bijbelse boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen echt heeft begrepen, blijkt niet in de laatste plaats daaruit dat men ook de zwakste gelovige durft te verzekeren dat hij of zij volkomen rechtvaardig voor God is. Als men daar ondanks het feit dat men mag weten tot Christus te zijn gevlucht [...]

De twee verbonden en de rechtvaardiging door het geloof

De twee verbonden en de rechtvaardiging door het geloof

In een brief aan zijn schoonzoon, de lutherse predikant Adolph Spaeth, schreef de Schotse gerefor-meerde theoloog John Duncan over het onderscheid tussen het verbond der werken (wet) en het verbond der genade (Evangelie). Een mens ligt of onder de vloek van het verbroken werkverbond of hij deelt in de zegeningen van genadeverbond. Er is geentussenpositie. [...]

Justification: The Central Article of Faith. A Biblical and Theological Analysis

Introduction The doctrine of justification is the article of faith that determines whether the church stands or falls. The church stands when she proclaims this God-honouring, soul-saving and liberating message and the church falls when she neglects to do so. The answer we give to the question, “how can we be just in the sight [...]

Hoe zien wij de toekomst?

Hoe zien wij de toekomst?

Wat zegt de Bijbel over de toekomst? Wie over de Bijbelse toekomstverwachting spreekt, moet inzetten bij de moederbelofte: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen’ (Gen. 3:15). Hier wordt de [...]

De zaligheid van ongedoopte kinderen

De zaligheid van ongedoopte kinderen

Mij werd gevraagd waarom Augustinus meende dat ongedoopte kinderen niet delen in de zaligheid. Het antwoord is dat Augustinus meende dat de doop de erfzonde afwast. Alleen al de erfzonde maakt ons tot een kind des toorns. In zijn zicht op de erfzonde (een uitdrukking die teruggaat op Augustinus) kunnen we kerkvader bij-vallen. Sinds Adams [...]

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. In omvang overtreft zijn oeuvre dat van alle andere kerkvaders. Wie de werken van Augustinus leest, wordt getroffen door zijn zeer grote veelzijdigheid. De grootste betekenis van Augustinus ligt ongetwijfeld in diepe verstaan van de bete-kenis van Gods genade. Juist om die reden is de Reformatie [...]

Een handzame inleiding tot het denken en de betekenis van de grootste kerkvader

Een handzame inleiding tot het  denken en de betekenis van de grootste kerkvader

Augustinus is de meest productieve kerkvader geweest en met recht wordt hij de kerkvader van het Westen genoemd. Zowel Rome als de Reformatie zijn aan hem schatplichtig. De westerse cultuur is op allerlei wijzen door Augustinus gestempeld. In de door Christian Focus uitgegeven serie Early Church Fathers verzorgde Bradley G. Green een deeltje over Augustinus. [...]

Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]

Human Na­ture in its Fourfold State

Human Na­ture in its Fourfold State

If there is one book that stands out more than others as rep­re­sen­tati­ve of the best of the Scottish religious classics it is Human Na­ture in its Fourfold State. It met wide accept­ance not only in Scot­land, but also abroad. Already in the eighteenth cen­tury it was trans­lated into Dutch. In this work Thomas Boston (1676-1732) [...]