Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament

Inmiddels geef ik een aantal maanden les voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. We zijn nu in de maand januari van het 1e cursusjaar van onze stichting. De cursus ‘Hermeneutiek’ is helemaal afgerond en de cursussen ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ en de cursus ‘Verant-woording van het christelijk geloof in het voetspoor van Augustinus’ worden momenteel gegeven. Er blijkt gelukkig belangstelling voor de cursussen te zijn. Op de website is weer een nieuwe nieuwsbrief geplaatst (www.godsvruchtenwetenschap.nl). Daar vindt u ook de ervaringen van een aantal cur-sisten.

De cursus ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ wordt na de zomer voortgezet op donderdagmorgen. Het is weer een cursus van tien morgens. De locatie is nu het  verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk. De cursussen ‘Hermeneutiek’ als ‘Verant-woording van het christelijke geloof in het voetspoor van Augustinus’ worden komende seizoen opnieuw aangeboden.

Voor de laatste cursus is de locatie het  verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk. De cursus wordt op een achttal dinsdagmorgens gegeven. De eerste cursusmorgen is DV 6 september. De cursus ‘Hermeneutiek’ wordt op een dinsdag- of woensdagmorgen gegeven en wel in de periode april-begin juni. Deelnemers kunnen tot en mei aangeven of Gouda dan wel Maartensdijk hun voorkeur heeft en ook welke morgen hun het best uitkomt

D.V. donderdag 3 februari start weer een nieuwe cursus en wel ‘Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament’. De cursus wordt gegeven in het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE te Gouda. De data zijn DV donderdagmorgen 3, 10, 17 en 24 februari; 10, 17, 24 en 31 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes. Er zijn nog een aantal open plaatsen. Het is dus nog mogelijk zich aan te melden.

Zie voor verdere informatie over alle cursussen de website: http://www.godsvruchtenwetenschap.nl. Voor aanmelding en eventuele verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl

*

Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament

Wie de uitdrukking ‘Bijbelse theologie’ nog nooit heeft gehoord, zal denken aan theologie die de Bijbel als bron en norm heeft. In die zin moet alle goede theologie ‘Bijbelse theologie’ zijn. In de theologie als wetenschap heeft Bijbelse theologie een meer toegespitste betekenis en staat het tussen exegese en dogmatiek in. In de achttiende eeuw ontstond de Bijbelse theologie als afzonderlijke discipline; een discipline die vervolgens uiteenviel in theologie van het Oude en Nieuwe Tes­ta­­ment.

De focus van de Bijbelse theologie is de boodschap van de Bijbel. Daarbij richt men zich op van de individuele Bijbelboeken of eventueel groepen van Bijbelboeken. De inhoud van een bepaald Bijbelboek of van een groep Bijbelboeken wordt belicht vanuit de context waarin zij ontstonden en dat mede in het licht van de geschiedenis van de openbaring. Daarom is aan deze discipline ook wel de naam gegeven historia revelationis.

De geschiedenis van de discipline en de verschillende benaderings­wijzen met name van de theologie van het Oude Testament worden geschetst. Het eigene van een Bijbelgetrouwe benadering van deze discipline wordt aan de orde gesteld. Ver­vol­gens wordt in deze cursus concreet ingegaan op de theologie van het Oude Testament en worden een aantal thema’s daaruit belicht. Dan gaat het om God en Zijn namen en eigenschappen, schepping en exodus en de roeping en boodschap van de profeten.

In de tweede helft van deze cursus wordt aandacht gegeven aan de diversiteit en eenheid binnen het nieuwtestamentisch getuigenis. Dieper wordt ingegaan op het getuigenis van elk van de vier Evangeliën. Zij geven elk met eigen accenten een portret van Jezus en Zijn optreden op aarde. De cursus ‘De boodschap van de apostel Paulus in het volgende seizoen is een vervolg op deze cursus, hoewel zij ook los van deze cursus kan worden gevolgd.

Basiskennis van het Bijbelse Hebreeuws en het nieuwtestamentische Grieks is een pre, maar is geen voorwaarde om deze cursus met vrucht te kunnen volgen. De eerste doelgroep voor deze cursus zijn predikanten en godsdienstleraren. Voor predikanten en godsdienstleraren is het een  middel van nascholing en ontmoeting. Overigens is iedereen die graag zijn zicht op de Bijbelse boodschap wil vermeerderen van harte welkom. Wie een brede belangstelling heeft, kan al gauw met deze cursus zijn voordeel doen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s