Een eigentijdse driedelige dogmatiek in de Engelse taal

Een eigentijdse driedelige dogmatiek in de Engelse taal

Douglas F. Kelly is een Amerikaanse theoloog. Hij groeide op in de Presbyterian Church in de Verenigde Staten (de oude Southern Presbyterian Church). Toen in 1975 de Presbyterian Church in Amerika werd opgericht, sloot hij zich aan bij deze denominatie. Het binnendringen van het liberalisme in de Southern Presbyterian Church, waarvan de acceptatie van vrouwen [...]

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Een verfrissend boek over het gezag van de Schrift

Voor een christen en zeker een protestants christen is het gezag van de Schrift een aangelegen punt. Elke klassieke en orthodoxe christen tot welke stroming hij ook binnen de wereldkerk be­hoort, aanvaard de Bijbel als het Woord van God. Een protestant stelt daarbij heel nadruk­ke­lijk dat de Schrift haar gezag niet aan dat van de [...]

Een boek over Jezus. Hoe wordt academische theologie bedreven?

Een boek over Jezus. Hoe wordt academische theologie bedreven?

Een boek over Jezus Henk Bakker, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de leerstoel Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme, schreef een boek over Jezus. In zijn boek maakt hij met behulp van de inzichten uit de laatste decennia van de nieuwtestamentische wetenschap een recon-structie van Jezus’ leven. Bij Bakker hebben de vroege [...]

Een Joodse geleerde over de evangeliën

Een Joodse geleerde over de evangeliën

Daniel Boyarin die zowel Amerikaans als Israëlisch staatsburger is, is niet gemakkelijk in een vakje te plaatsen. Hij is een zeer groot Talmoedgeleerde en beschouwt zichzelf als een ortho­doxe Jood. Zeker is dat hij zijn leven inricht volgens de halacha. Omdat hij zeer kritisch staat ten opzichte van het zionisme, is hij voor vele Joden [...]

Een introductie op het leven, de theologie en de brieven van Paulus

Een introductie op het leven, de theologie en de brieven van Paulus

Bruce W. Longenecker en Todd D. Still, die beiden verbonden zijn aan Baylor University, schreven een buitengewoon aantrekkelijke introductie op het leven, de brieven en de theologie van Paulus. De uitgave is voorzien van kaarten, overzichten en foto’s. Elk hoofdstuk heeft een lijst van belang­rijke personen, plaatsen en uitdrukkingen, discussievragen, hedendaagse theologische reflec­tie en een bibliografie [...]

De gemeenten door Paulus gesticht en Joden in de diaspora

Pauline Churches and Diaspora Jews is een bundel met artikelen van John M.G. Barclay, hoogleraar godgeleerdheid aan Durham University. Sommigen zijn al eerder gepubliceerd, ter­wijl anderen voor het eerst in deze bundel verschijnen. Barclay gaat in op de sociaal-maat­schap­pelijke context van de gemeenten die door middel van de zendingsarbeid van Paulus ont­ston­den. Tussen deze gemeenten [...]

Een Bijbels-theologische en dogmatische studie over de gemeenschap met Christus

Een Bijbels-theologische en dogmatische studie over de gemeenschap met Christus

Robert A. Peterson, hoogleraar dogmatiek aan het Covenant Theological Seminary te St. Louis schreef al weer meerdere jaren geleden een uitgebreide studie over de vereniging/gemeenschap (unio) met Christus. Hij geeft een uitgebreide analyse van de relevante nieuwtestamentische gegevens. Daarbij krijgt Paulus de meeste aandacht. In de brieven van Paulus heeft de uitdrukking ‘in Christus’ een [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een bijbels-theologische en dogmatische studie over het spreken van God In Een stem uit de hemel Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd gaan dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek in op de betekenis van Gods spreken. In het eerste deel, van de hand van Paul, komt aan de orde hoe in [...]

De gerechtigheid van God. Een lexicaal onderzoek

De gerechtigheid van God. Een lexicaal onderzoek

Tegenwoordig wordt meer dan eens gesteld dat we over Gods wet enkel en alleen in het kader van Gods verbond mogen spreken. Nu is onbetwijfelbaar dat de Wet van de Tien Geboden in het kader van het verbond bij de Sinaï aan het volk Israël is geschonken. Maar rechtvaardigt dit de conclusie dat de wet [...]