Godsvrucht en wetenschap. Terugblik op de afgelopen maanden

Cursus ‘Kernthema’s uit de geloofsleer’

Aan de cursus kernthema’s over de geloofsleer deden 32 personen mee. Het aantal lag iets boven het gebruikelijke maximum van 25, omdat 12 personen in het kader van de opleiding tot evangelist die de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt meededen. Twee morgens werden aan de Godsleer gewijd, twee aan de persoon en het werk van Christus, twee aan de Heilige Geest en Zijn werk en twee aan de kerkleer.

De deelnemers vormden zowel als het gaat om leeftijd, kerkelijke achtergrond en maatschappelijke positie een gemêleerd gezelschap. Dat maakte de morgens voor mijzelf – en naar ik merkte ook voor de cursisten – des te boeiender.

De cursus ‘De Orde van het heil’ die volgend seizoen in de periode januari-maart op acht zaterdag-morgens wordt aangeboden, bouwt voort op deze cursus. In die cursus worden de diverse schakels van de orde van het heil aan de orde gesteld, namelijk verkiezing, roeping en wedergeboorte, geloof en bekering, rechtvaardiging en aanneming tot kinderen, heiliging en tenslotte de verheerlijking. Aan-dacht voor de orde van het heil wordt gezet in het brede kader van de Bijbelse boodschap van zonde en genade en in relatie met wat de Bijbel zegt over Gods verbond.

*

Cursus ‘Close reading van de tekst van Ezechiël’

DV donderdag 13 april is de laatste bijeenkomst van de cursus ‘Close reading van de tekst van Ezechiël’ in dit seizoen. Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus na de zomer voortgezet.  Het gaat om tien donderdagmorgens in de periode september-maart. Nieuwe deelnemers kunnen zonder bezwaar aanschuiven. Temeer omdat de eerste morgen wordt een overzicht gegeven van de bood-schap en structuur van Ezechiël. Vervolgens maken we dan een begin met het lezen van Ezechiël 14.

Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. Basiskennis van het Bijbelse Hebreeuws is voldoende om aan deze cursus deel te nemen

Vanuit de brontekst wordt de betekenis van Ezechiël belicht en een exegese gegeven. De bijzonder-heden van het Hebreeuwse woorden en vormen worden belicht. Ook op de accenttekens wordt ingegaan. Wie daar tot dusver geen aandacht aan schonk, kan op dit punt zijn kennis uitbreiden.

*

Cursus ‘Hermeneutiek’

Vanwege de grote belangstelling vorig seizoen werd deze cursus dit seizoen opnieuw aangeboden. Hij is inmiddels van start gegaan met zo’n twintig deelnemers: voorgangers, leraren en anderen die zich aangesproken weten door de inhoud van deze cursus en antwoorden en verdieping zoeken bij de vragen naar de betekenis van de boodschap van de Schrift en het doorgeven daarvan in deze tijd.

*

Cursus ‘Lessen uit de kerkgeschiedenis’

Deze cursus gaat eind volgende maand van start. In deze cursus wordt de betekenis van Augustinus, Luther, Owen en Newton wordt belicht. Aan elke persoon is een avond gewijd. Van de kerkvader uit de vierde/vijfde eeuw gaan we via de reformator uit de zestiende eeuw naar één van de grootste puriteinen uit de zeventiende eeuw en de dichter van het lied ‘Amazing Grace’ in de achttiende eeuw.

*

Cursus ‘De christelijke kerk en het Joodse volk. De betekenis van het boek Openbaring’

In het najaar worden in een  cursus van acht donderdagavonden Bijbels-theologische lijnen met betrek­king tot de verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk getrokken. Aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van het rabbinale Jodendom en de variëteit van het Jodendom in het heden. Aan de hand van het Nieuwe Testament wordt de principiële relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk belicht. Vooral wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het verbond met Abraham en aan de uitleg van Romeinen 9 t/m 11.

Daarnaast komen de verschil­len in omgaan en ver­staan van het Oude Testament tussen de christelijke kerk en het rabbinale Joden­dom aan de orde. In relatie tot de verhouding tussen kerk en synagoge komt de toe­komstverwachting van de profeten naar voren. Ook wordt aandacht geschonken aan het boek Openbaring als uitbloei van oudtestamentische profetie en apocalyptiek. De vraag naar de betekenis van dit boek onder de nieuwtestamentische geschriften wordt beantwoord.

*

Aanbevelingen van deelnemers aan de cursus ‘Kernthema’s uit de geloofsleer’

Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

*

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

*

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam

*

Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel

*

Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel

*

Voor aanmelding en informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl

Verdere informatie over de stichting Godsvrucht en wetenschap en de cursussen die worden gegeven vindt op de website: www.godsvruchtenwetenschap.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s