Geloofskracht. De verklaring van de kerkenraad van de Martinikerk in Bremen

Geloofskracht. De verklaring van de kerkenraad van de Martinikerk in Bremen

Nadat de wereldlijke rechter ds. Olaf Latzel een boete van ruim 8000 euro heeft opgelegd, heeft de Evangelische Kirche  hem met onmiddellijke ingang het verrichten van elke vorm van ambtswerk ver-boden. Heel duidelijk is dat er sprake is van een strijd der geesten. De zaak waar het om gaat is of openlijk betuigd mag worden [...]

Is er een tweede wonder van genade nodig?

Is er een tweede wonder van genade nodig?

In Nederland heeft vanaf de negentiende eeuw de gedachte ingang gevonden dat naast en na het wonder van de inwendige roeping en verzoening met God door geloof in Jezus Christus nog een tweede wonder van genade nodig is. Niet alleen vinden we dit in Nederland, maar ook in de Engels­sprekende wereld. Alleen daar wordt het [...]

Cornelius van Til (1895-1987). Een van de edelste vertegenwoordigers van het neocalvinisme

Cornelius van Til (1895-1987). Een van de edelste vertegenwoordigers van het neocalvinisme

Kennismaking met Cornelius van Til Zeker buiten de Verenigde Staten zal de naam Cornelius van Til alleen diegenen iets zeggen die be-hoorlijk goed thuis zijn op de terreinen van theologie en apologetiek. Zelf kwam ik zijn naam als student tegen. Ik las een bijdrage van zijn hand maar die maakte op mij geen bijzondere indruk. [...]

Bereidheid tot lijden. Wie zijn wij en waar staan wij in deze samenleving?

Bereidheid tot lijden. Wie zijn wij en waar staan wij in deze samenleving?

We echt een christen is, is bereid te belijden, ook als er een prijs aan verbonden is. En dan moeten we zeggen dat die prijs in onze samenleving betaald moet worden als wij ons verzetten tegen de gender-ideologie en het diversiteitsdenken, dat wil zeggen dat alle vormen van seksualiteit legitiem zijn. Tot voor een aantal [...]

(On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley

(On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley

John Wesley werd eens uitgenodigd te spreken voor een gehoor dat hoofdzakelijk uit leden van de hoge en lage adel en rijke zakenlui bestond. Hij hield een preek over de woorden: ‘Adderengebroed-sels! wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toorn?’ (Mat. 3:7). Na afloop was de stemming duidelijk gespannen. Een [...]

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

Aanpassen of niet? Moet of mag een prediker zich aanpassen aan zijn gehoor? Als het gaat om het taalkleed en de voor-beelden die worden gebruikt, is dat van belang. Ook in dit opzicht was de apostel Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek om zowel Joden als Grieken voor Christus te winnen [...]

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een zeer begaafd man Dit jaar was het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper (1837-1920) overleed. Hij was theoloog, journalist, wetenschapper, politicus en staatman. En dan nog is de opsomming niet volledig. Zelf voel ik mij geestelijk meer thuis bij Luther, Calvijn, Flavel, Kohlbrugge, de gebroeders Erskines en J.C. Ryle – om maar wat namen [...]

De HEERE: een brullende Leeuw. Over de kracht van de bijbelse boodschap

De HEERE: een brullende Leeuw. Over de kracht van de bijbelse boodschap

De bekende Engelse prediker Spurgeon kon de Bijbel met een leeuw vergelijken. Hij bracht dit naar voren om daarmee duidelijk te maken dat wij onze kracht niet moeten zoeken in allerlei argumenten om daarmee het gelijk van de Schrift te bewijzen. Hij wilde niet ontkennen dat dit tot op zekere hoogte waarde kon hebben, maar [...]

De Turmerlebnis. Luthers verstaan van Christus en Zijn gerechtigheid

De Turmerlebnis. Luthers verstaan van Christus en Zijn gerechtigheid

De Amerikaanse lutheraan van Finse afkomst schreef in 1947 een studie over Luthers ont­dekking van het Evangelie. De oorspronkelijke studie was in het Fins geschreven. In 2005 ver­zorgde Concordia Publishing House een Engelstalige uitgave. Breed gedocumenteerd laat Saarnivaara dat de datering van de Turmerlebnis door Luther aan het einde van het jaar 1518 terecht is. [...]