De eenheid van de kerk

De eenheid van de kerk

Verdeeldheid en eenheid Kerkelijke verdeeldheid is een van de zaken die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de kerk. Dat geldt naar de wereld toe en naar de aankomende generatie binnen de kerk. Nu moeten wij als wij naar wegen zoeken voor meer kerkelijke eenheid en als wij beseffen dat verootmoediging en bekering nodig is, [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Welke richting wijst de bundel Spirituele oecumene? Zowel in de inleiding als in de slotbeschouwing van Spirituele oecumene geven de redacteuren aan waar zij zelf theologisch en geestelijk staan. Duidelijk is dat beiden zich gegrepen weten door de theo-logie van het Tweede Vaticaanse concilie. Weliswaar vallen in de slotbeschouwing de namen van Luther en Calvijn [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

De gereformeerde belijdenis, geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid Wanneer de Heere Jezus heeft gebeden of al Zijn volgelingen één mogen zijn, gaat het niet allereerst om uiterlijke maar om innerlijke eenheid. Eenheid in leer en leven., in waarheid en godzaligheid. Echter die innerlijke eenheid moet toch ook met uiterlijke eenheid zijn verbonden. Sinds de Reformatie [...]

De ware schat van de kerk

De ware schat van de kerk

De rechte bediening van het Woord: het voornaamste kenmerk van de kerk Eén van Luthers 95 stellingen luidt: ‘De ware schat van de kerk is het evangelie van Gods eer en genade.’ Met deze stelling houdt de reformatorische en voluit Bijbelse gedachte verband dat de kerk in haar zichtbare vorm overal te vinden is waar [...]

Een eerlijk en indringend appel tot kerkelijke eenheid

Een eerlijk en indringend appel tot kerkelijke eenheid

Reeds eerder verscheen onderstaande recensie in het Kerkblad (uitgave Hersteld Hervormde Kerk) In 2019 verscheen van de hand van ds. G. Hoogerland een klein boekje in de vorm van een brief. Hij doet daarin een appel op allen die van hartelijke de gereformeerde belijdenis onderschrijven uit te zien naar kerkelijke eenheid en de verdeeldheid als [...]

Archibald Alexander. Een getuige van Christus en een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vrezen

Archibald Alexander. Een getuige van Christus en een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vrezen

Een getuige van Christus Archibald Alexander (1772-1851)) was de eerste hoog­leraar van het in 1812 gestichte Princeton Theological Seminary. Charles Hodge was één van de drie eerste studenten van Alexander uit 1812. Hij was ongetwijfeld zijn bekendste student. In een toespraak die Hodge in 1874 hield bij de her-opening van de kapel van Princeton Theological [...]

Hoe moet het Evangelie worden verkondigd?

Hoe moet het Evangelie worden verkondigd?

Om de zoveel tijd laait in een deel van de gereformeerde gezindte de discussie op: Voor wie zijn Gods beloften? Enige tijd geleden was dit weer het geval en wel mede naar aanleiding van het indringende appel van ds. G. Hoogerland, predikant van de Gereformeerde Gemeente van IJsselmonde, om vanuit geestelijke eenheid naar kerkelijke eenheid [...]

Geruisloze revolutie. Een analyse van ds. J.H. Velema uit 1961

Geruisloze revolutie. Een analyse van ds. J.H. Velema uit 1961

In 1961 schreef de christelijke gereformeerde predikant ds. J.H. Velema in De Wekker een artikel waarin  hij de vinger legde bij ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een kerk-verband dat in 2004 opging in de PKN. De ontwikkelingen waarover Velema toen zijn verontrusting uitte, voltrekken zich nu in andere delen van de gereformeerde gezindte waaronder [...]

De eenheid van het geloof en van de kerk

De eenheid van het geloof en van de kerk

Wij geloven en belijden een heilige, algemene of katholieke christelijke kerk. Een vraag hierbij voor ons kan zijn hoe dit geloofsartikel zich verhoudt tot de grote kerkelijke verscheidenheid. Hoe moeten we die kerkelijke verscheidenheid rijmen met de bede van de Heere Jezus in het hogepriesterlijke gebed dat zij alleen één zijn? (Joh. 17:21). Van belang [...]