Een mooi, grondig en toegankelijk commentaar op Micha

Een mooi, grondig en toegankelijk commentaar op Micha

Inleiding De profeet Micha leefde in de achtste eeuw vóór Chr. en was een tijdgenoot van Jesaja. Vooral om de woorden uit Micha 5:1 is hij bij menig Bijbellezer bekend. Op tal van kerstvieringen werden de woor-den opgezegd: ‘En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u [...]

Twee commentaren op Ezra en Nehemia

Twee commentaren op Ezra en Nehemia

De boeken Ezra en Nehemia volgen niet alleen op elkaar in onze Bijbels maar zijn qua thematiek nauw met elkaar verbonden. De synagoge telt deze beide boeken trouwens als één boek in. Het zijn beide boeken van de ballingschap die het leven van de teruggekeerde ballingen in Judea, de Perzische provincie Yehud, beschrijven. Een provincie [...]

Een gedegen commentaar op de brieven van Paulus aan de gemeente van Kolosse en aan Filemon

Een gedegen commentaar op de brieven van Paulus aan de gemeente van Kolosse en aan Filemon

Onder de commentarenreeksen die ik als docent bijbelse theologie en ambachtelijke exegese mijn studenten heb aanbevolen behoort ook de Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Kracht van deze reeks is dat zij door de opzet ervan zowel geraadpleegd kan worden door hen die dieper zicht willen krijgen op de Griekse brontekst van het Nieuwe [...]

Paulus en zijn brieven belicht in combinatie met het boek Handelingen

Paulus en zijn brieven belicht in combinatie met het boek Handelingen

Al meer dan twintig jaar geleden verscheen bij Broadman and Holman, de huisuitgeverij van de Southern Baptist Convention,  een uitvoerige studie over Paulus van de hand van John. B. Polhill die tot aan zijn emeritaat senior hoogleraar Nieuwe Testament aan het Southern Baptist Theological Seminary te Louisville was. Daarbij baseert hij zich zowel op het [...]

Een gedegen uitleg op Jesaja die geschikt is voor persoonlijke Bijbelstudie

Een gedegen uitleg op Jesaja die geschikt is voor persoonlijke Bijbelstudie

In de serie Tyndale Old Testament Commentary schreef Paul D. Wegner die als hoogleraar Oude Testament aan Gateway Theological Seminary in Ontario, Californië, is verbonden het deel op Jesaja. In deze reeks gaat men niet diep in op de woorden van de brontekst, maar wel wordt op zeer toe-gankelijke wijze uitleg gegeven over de inhoud [...]

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

In het licht van het gebruik van het woord ‘liefhebben’ (āgāpāō) in het vierde evangelie is Joh. 3:16 een heel opmerkelijke tekst. Daar lezen we: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ In [...]

Een gedegen commentaar op de moeilijkste grote profeet

Een gedegen commentaar op de moeilijkste grote profeet

Al een behoorlijk aantal jaren geleden schreef Horace D. Hummel in de serie Concordia Commentary een uitleg over Ezechiël. Hummel heeft vele jaren exegetische theologie gedoceerd aan Concordia Seminary in St. Louis, Missouri. Toen hij de commentaar op Ezechiël schreef was hij al met emeritaat. In 2005 verscheen het deel over de eerste Ezechiël 1-20 [...]

Close reading van Ezechiël

Close reading van Ezechiël

Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ ga ik onder een andere een cursus Closer reading van Ezechiël geven. Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. De aspecten van de Hebreeuwse taal en de Hebreeuwse tekst worden aan de hand van Hebreeuwse [...]

Een bruikbare en grondige uitleg van 1 Koningen

Een bruikbare en grondige uitleg van 1 Koningen

In de Concordia Commentary neemt Walter A. Maier III de boeken van de Koningen voor zijn rekening. Eigenlijk gaat het immers om één boek dat vanwege zijn lengte in twee delen is verdeeld. In 2018 kwam het eerste deel op 1 Koningen van de Concordia Commentary uit  en in 2019 het tweede deel. In het [...]

Een grondig commentaar op het evangelie naar Marcus

Een grondig commentaar op het evangelie naar Marcus

In de serie Concordia Commentary heeft James W. Voelz het evangelie naar Markus in twee delen zeer uitvoerig van uitleg voorzien. Bij elkaar opgeteld kom je op een commentaar van krap 1400 blz. Het commentaar op het zogenaamde lange einde van Markus is van de hand van Christoffer W. Mitchell. Aan de eigenlijke uitleg gaat [...]