Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ hoop ik ook het komende seizoen door te gaan met het geven van de cursus Close reading van Ezechiël. Een aantal van de huidige deelnemers heeft komende seizoen geen gelegenheid. Anderen gaan wel door. Zonder enig bezwaar kunnen nieuwe deelnemers aanhaken. Temeer omdat een deel van de eerste cursusmorgen [...]

Hoe hecht is het beroep in het Nieuwe Testamant op Psalm 110 verankerd in Psalm 110 zelf?

Hoe hecht is het beroep in het Nieuwe Testamant op Psalm 110 verankerd in Psalm 110 zelf?

Inleiding Naar geen tekst uit het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament zo vaak verwezen dan wel op gezinspeeld als Psalm 110. In 2020 promoveerde C.P de Boer, predikant van de Christelijke Gerefor-meerde Kerk te Sliedrecht, op een dissertatie over deze Psalm. Eerst analyseert hij de Psalm zelf en de vertaling ervan in de [...]

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

De brief aan de Galaten is een brief die fundamentele vragen oproept. Wat wordt ermee bedoelt dat Christus ons heeft verlost van de vloek van de wet? In welke zin is de wet een pedagoog/tuchtmeester tot Christus? Hoe verhoudt zich de boodschap van Paulus over rechtvaardiging door het geloof tot het leven door de Geest [...]

Een mooi, grondig en toegankelijk commentaar op Micha

Een mooi, grondig en toegankelijk commentaar op Micha

Inleiding De profeet Micha leefde in de achtste eeuw vóór Chr. en was een tijdgenoot van Jesaja. Vooral om de woorden uit Micha 5:1 is hij bij menig Bijbellezer bekend. Op tal van kerstvieringen werden de woor-den opgezegd: ‘En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u [...]

Twee commentaren op Ezra en Nehemia

Twee commentaren op Ezra en Nehemia

De boeken Ezra en Nehemia volgen niet alleen op elkaar in onze Bijbels maar zijn qua thematiek nauw met elkaar verbonden. De synagoge telt deze beide boeken trouwens als één boek in. Het zijn beide boeken van de ballingschap die het leven van de teruggekeerde ballingen in Judea, de Perzische provincie Yehud, beschrijven. Een provincie [...]

Een gedegen commentaar op de brieven van Paulus aan de gemeente van Kolosse en aan Filemon

Een gedegen commentaar op de brieven van Paulus aan de gemeente van Kolosse en aan Filemon

Onder de commentarenreeksen die ik als docent bijbelse theologie en ambachtelijke exegese mijn studenten heb aanbevolen behoort ook de Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Kracht van deze reeks is dat zij door de opzet ervan zowel geraadpleegd kan worden door hen die dieper zicht willen krijgen op de Griekse brontekst van het Nieuwe [...]

Paulus en zijn brieven belicht in combinatie met het boek Handelingen

Paulus en zijn brieven belicht in combinatie met het boek Handelingen

Al meer dan twintig jaar geleden verscheen bij Broadman and Holman, de huisuitgeverij van de Southern Baptist Convention,  een uitvoerige studie over Paulus van de hand van John. B. Polhill die tot aan zijn emeritaat senior hoogleraar Nieuwe Testament aan het Southern Baptist Theological Seminary te Louisville was. Daarbij baseert hij zich zowel op het [...]

Een gedegen uitleg op Jesaja die geschikt is voor persoonlijke Bijbelstudie

Een gedegen uitleg op Jesaja die geschikt is voor persoonlijke Bijbelstudie

In de serie Tyndale Old Testament Commentary schreef Paul D. Wegner die als hoogleraar Oude Testament aan Gateway Theological Seminary in Ontario, Californië, is verbonden het deel op Jesaja. In deze reeks gaat men niet diep in op de woorden van de brontekst, maar wel wordt op zeer toe-gankelijke wijze uitleg gegeven over de inhoud [...]

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

In het licht van het gebruik van het woord ‘liefhebben’ (āgāpāō) in het vierde evangelie is Joh. 3:16 een heel opmerkelijke tekst. Daar lezen we: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ In [...]