Een verdrietig vertrek

Een verdrietig vertrek

De laatste decennia is er een wereldwijde beweging ontstaan die propageert dat de homoseksuele praxis volkomen legitiem is. Zeker op het noordelijke halfrond moeten kerken tegen de maatschappe-lijke trend ingaan als zij geen plaats willen geven aan duurzame homoseksuele relaties. In Nederland was de Remonstrantse Broederschap de eerste kerk die hieraan ruimte bood. Later volgden [...]

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

In onze samenleving is de visie op huwelijk en seksualiteit een open zenuw. Dat is wel gebleken toen de Nashville-verklaring onder de aandacht kwam van de Nederlandse samenleving. Wie hierin aan het getuigenis van de Schrift wil vasthouden roept tegenspraak op. Dat de aanduiding ‘huwe­lijk’ slechts voor de relatie tussen één man en één vrouw [...]

De plaats van de vrouw in de gemeente

De plaats van de vrouw in de gemeente

De betekenis van hermeneutiek De hermeneutiek is de wetenschap die de regels voor de uitleg van teksten analyseert In de theologie was hermeneutiek dat deel van de theologische wetenschap dat regels voor de uitleg van de Schrift analyseerde in de wetenschap dat God Zelf via de Schrift tot de mens spreekt. Door het losmaken van [...]

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Zaterdag 5 januari 2019 werd de Nederlandse tekst van de zogenoemde Nashville-verklaring met een naschrift gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. De vervolgens ontstane ophef rondom deze verklaring was enorm. Op sociale media spraken duizenden Nederlanders zich afkeurend uit over de verklaring. Twee weken lang kreeg het thema in de media, inclusief de publieke omroepen, volop [...]

De leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

De leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

In de pers en op de sociale media brak  als het ware een tsunami naar aanleiding van het onder de aandacht brengen van de Nashville Statement. Al aan het begin van het initiatief is mij de vraag gesteld: wat doen wij als ook rooms-katholieke geestelijken en opinieleiders willen ondertekenen? Mijn antwoord luidt dan, zij die [...]

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Is het Bijbelse getuigenis incompleet? Wereldwijd zien wij al een aantal decennia dat er in kringen die vanouds Schriftgetrouw waren sprake is van een omkeer in de visie op het Schriftgezag niet in de laatste plaats als het gaat om vragen met de betrekking tot levensstijl in de brede zin van het woord. Zo klinkt [...]